About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

ТрансфузиологияТрансфузиологиядан аттестацион саволлар.

1. Трансфузиология хақида тушунча. Асосий ривожланиш босқичлари?

2. Ўзбекистон республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг қон хизмати бўйича асосий қонунлари.

3. Коннинг кандай хусусиятларига кура гурухларга ажратилади?

4. Суъний қон хақида нималарни биласиз. Афзалликлари.

5. Қон гурухидаги аглитиноген ва аглютининлар қаерда жойлашган? Қон донорлигига бўлган мутлоқ қаршиликлар.

6. Қон донорлигига бўлган вақтинчалик қаршиликлар.

7. Ҳар хил қон донорликларидаги оралиқ масофалар даври.

8. Қандай гемоконсервантлар мавжуд?

9. Қон гурухини қандай усуллар билан аниқланади?

10. Қон резус факторини қандай усул билан аниқланади?

11. 33%- полиглюкин қандай мақсадда ишлатилади?

12. Қон плазмаси қаерда ва қандай ҳолатда сақланади?

13. Эритроцитар масса қаерда ва қандай холатда сакланади?

14. Қон компонентлари қандай холатда транспортировкаланади?

15. Эритроцитар масса нима мақсадда қўлланилади?

16. ЯМЗ (янги музлатилган плазма) қандай мақсадларда қўлланилади?

17. Ювилган эритроцитар масса қанндай холатларда қўлланилади?

18. Донор қони қандай гемотрансмиссив инфекцияларга текширилади?

19. Донорликдаги плазмаферез нима?.Турлари. Донация миқдори, қўллаш даврлари.

20. Қандай қон компонентлари ва препаратларини биласиз? Тайёрланиши ва қўлланилиши.

21. Агглютинация реакцияси нима?

22. Донор қони гемотрансмиссив инфекцияларга қандай усул билан текширилади?

23. Стандарт зардоблар ёрдамида қон гурухи текширишда якуний натижага эришиш вақти қандай?

24. Қон гурухини аниклашда стандарт зардобнинг титри нисбати қандай?

25. Эритроцитар масса трансфузиясида қон таркибига қандай эритмани қўшиш мумкин ва қандай холатда?

26. Донор ва реципиент қонининг индивидуал мослик синамасини ўтказиш техникаси.

27. Донор ва реципиент қонининг индивидуал биологик мослик синамасини ўтказиш техникаси.

28. Қон қуйишда содир бўладиган асоратлар қандай?

29. Донор ва реципиент қонининг индивидуал биологик мослик синамасини ўтказишда қандай қон компонентлари ишлатилади?

30. 1 доза яхлит қондан қандай қандай компонентларни ажратиб олиш мумкин?

31. Қон компоненти эритроцитар массанинг стандарт кўрсаткичлари (донацияси, миқдори, гемоглобин, гематокрит кўрсаткичлари ва гемолиз миқдори)?

32. Қон компоненти ЯМП нинг стандарт кўрсаткичлари (қайта ишловдан сўнг VIII қфактор қолдиқ миқдори, плазмадаги қон хужайралари )?

33. Қон компоненти тромбоконцентратнинг стандарт кўрсаткичлари (донация миқдори, тромбоцитларнинг абсолют хажми, рН, 1 терапевтик дозадаги тромбоцитлар миқдори)?

34. Тромбоцитар массани сақлаш шароитлари ва қўлланилиш даври қанча?

35. Хозирги даврда қандай гемоконсервантлар мавжуд?

36. Ювилган эритроцитар масса хақида нима биласиз, тайёрлаш усули, сақлаш усули?

37. Қон компоненти криопреципитатнинг стандарт кўрсаткичлари (таркиби, миқдори, сақлаш шароитлари)?

38. Мавжуд қон компонентлари ва препаратлари қандай холатларда қўлланилади?

39. Қон ивитувчи факторлари.

40. Массив қон қуйиш синдроми қачон ривожланади, унинг асосий кўринишлари?

41. Қийин аниқланадиган қон гурухлари, қандай сабабдан?

42. Плазма-коагуляцион гемостазни тикловчи қандай қон компоненти ва препаратларини биласиз, уларнинг хусусиятлари?

43. Лейкоцитар масса хакида тушунча. Тайёрлаш, сақлаш ва қўллаш усули.

44. Креопреципитатгу бўлган эхтиёжни аниқлаш усули қандай?

45. Қандай иммунологик актив препаратларни биласиз ва улар қандай холатларда қулланилади?

46. Трансфузион реакция ва асоратлар. Ўткир ва кечиккан иммун реакция ва асоратлар.

47. Трансфузион реакция ва асоратлар. Ўткир ва кечиккан ноиммун реакция ва асоратлар.

48. Аутогематрансфузия тушунчаси. Аутодонорликка булган талаб ва қаршиликлар.

49. Замонавий қон ўрнини босувчи эритмалар қандай гурухларга бўлинади?

50. Гемодинамик (шокка қарши) қон ўрнини босувчи эритмаларга нималар киради?

Ситуацион саволлар.

1.Қонни экспресс усулида резус фактор аниқланганда пробиркада агглютинация реакцияси содир бўлди. Демак бу қон :?

2.Донор ва реципиентнинг қонини резус-мослигини аниқлаганда пробиркада агглютинация реакцияи содир бўлди. Демак бу қон:

3.Стандарт зардоблар билан қон гурухи текширилаётганда 1- ва 3- гурух зардобларда агглютинация реакцияси кузатилди. Демак бу қон:

4.Донор ва реципиент қонини АБО гурух мослик синамаси ўтказилганда эритмада агглютинация реакцияси кузатилмади. Демак бу қон:

5.Беморга қон қуйиш жараёнида унинг ахволи ёмонлашди, бел ва кўкрак сохасида оғрик бошланди. Бу нимадан дарак беради, сизнинг тактикангиз қандай?

6.Стандарт зардоблар ёрдамида қон гурухи текширилганда 3-та гурух зардобларида хам агглютинация кузатилмади. Демак бу қон:?

7.Бўлимда қон қуйишдан аввал гемоконтейнернинг герметиклиги бузилганлиги аниқланди. Сизнинг тактикангиз:?

8.Мослик синамаси ўтказилган қонни қуйиш жараёнида беморда гемотрансфузион реакция кузатила бошланди. Сизнинг тактикангиз қандай?

9.Беморга АВО гурухи бўйича мос келадиган қонни топиш иложиси бўлмаяпти. Сизнинг тактикангиз қандай?

10.Қабулхонадан паспортида қон гурухи штампи мухирланган қонга мухтож бемор тушди. Қон қуйишгача бўлган сизнинг тактикангиз:?