User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

Реанимация ва анестезиологияАнестезиология ва реаниматология

≠ Реанимациядан кейинги даврда канака курсаткичлар буйраклар фаолиятини бахолайди?

≠ Юрак реанимацияси учун зарур ускунани курсатинг

≠ Кайси омиллар узок муддатли гипоксияда яшаб колиш имкониятини оширади?

≠ Юракнинг ёпик массажида энг куп учрайдиган асоратни курсатинг

≠ Реанимацияда гипотермиянинг кулланилишидан асосий максад:

≠ Юрак ритми тиклангандан сунг беморнинг хушсиз колиши нимадан далолат?

≠ ЭКГда майда тулкинли фибрилляция аникланди. Нима килиш керак?

≠ Селик усули ниманинг олдини олиш максадида ишлатилади:

≠ Постреанимацион даврнинг огирлиги нимага боглик?

≠ Постреанимацион касалликда кайси даврлар аникланади?

≠ Эрта постреанимацион даврга кислота ишкор мувозанатининг кайси турдаги бузилиши хос?

≠ Бош миянинг антигипоксант ва антиишемик чораларини белгиланг:

≠ Постреанимацион даврда бош мия патологик жараёнларини ва гемо-ликвородинамикани яхшилаш учун кулланилМАЙДИ:

≠ Узок давом этган реанимацион чораларда доимо нима кузатилади?

≠ Бронхиолитда аускультатив белгилар:

≠ Бронхиал астманинг асосида нима ётади?

≠ Янги тугилан чакалок нафас хажми /мл/:

≠ Бронхиал астмада ташки нафаснинг кайси акти бузилади?

≠ ГБО качон кулланилади?

≠ Постурал дренаж кайси холатларда кулланилМАЙДИ?

≠ Уткир стенозловчи ларенготрахеобронхитнинг асосий омили нима?

≠ Гиповентиляция натижасидаги гипоксия нимани чакиради?

≠ Гипервентиляция нима билан хавфли?

≠ ПДКВ (PEEP) асорати булиб нима хисобланади?

≠ Декомпенсирланган метаболик ацидозни тугирлаш максадида нима кулланилади?

≠ 3 даражали круп синдромида нима кулланилади?

≠ Декомпенсирланган метаболик алкалозни тугирлашда нима кулланилади?

≠ Кичик ешдаги боалаларда бронхиолитдаги нафас етишмовчилиги патогенезининг асосида нима ётади?

≠ Нормада артериал конда кислород парциал босими:

≠ Атроф мухитда кислород микдори (%):

≠ Токсик эффектсиз кислород-хаво аралашмасини узок респиратор терапияда кислород максимал концентрациясини аникланг (%):

≠ Хушдан кетиш (обморок) нима?

≠ 0,05%-строфатинни болаларда дозаси урта дозаси (мкг/кг):

≠ Болаларда гемодинамиканинг хусусиятлари:

≠ Коннинг патологик деполаниши нима?

≠ Септик шокда албатта буюрилади:

≠ Катта артериялар кайси гемодинамик вазифани бажарадилар?

≠ Миокард кискарувчанлиги ва юракдан кетадиган кон хажми нимага боглик?

≠ Янги тугилган чакалокда сув алмашинувининг хусусиятлари:

≠ Бошкариладиган гемодиллюцияда гематокритни оптимал курсаткичи (хажм%)

≠ Сув дефицитли дегидратациянинг асосий клиник симптоми:

≠ Тузтанкислик дегидратация учун асосий клиник белги булиб нима хисобланади?

≠ Илон чаққанда қанча вақтдан сўнг заҳарни сўриб олиш фойдасиз? (мин):

≠ Уткир захахарланишларда форсирланган диурез утказиш нима билан асосланади?

≠ Токсикологик амалиётда қандай осмотик диуретиклар қўллланади:

≠ Кислота билан ўткир заҳарланганда болаларда ошқозонни нима билан ювиш шарт:

≠ Гемосорбция усуллари асосида нима ётади?

≠ Гемосорбция ўтказишга кўрсатма:

≠ ФОС билан захарланганда қайси антидот фойдаланилади:

≠ Қайси тур захарланишда тери қоплами олча қизил рангида бўлади:

≠ Оғир захарланиш ўсиб борганда кўрсатма:

≠ Болалардаги коматоз холатда кўпроқ сабабчилар:

≠ Комада эс-хушини чуқур сўнишининг сабаблари нимага боғлиқ:

≠ Болаларда кислота билан уткир захарланишда ошкозонни нима билан ювиш керак:

≠ 3 ёшли болларда ошқозоннни ювишда қанча суюқликни бир вақтни ўзида юбориш мумкин?

≠ Наркотик аналегтикларни антагонистини курсатинг:

≠ ФОС билан захарланганда қайси антидотдан фойдаланилади:

≠ Кон томирларини жарохатланиши кайси махалий анестезия усулида купрок кузатилади?

≠ Махаллий анестезиянинг умумий асоратларига киради:

≠ НЛА утказишга карши курсатма:

≠ Деполяризацияловчи миорелаксантини курсатинг:

≠ Фентанил кулланилганда кандай асоратларга олиб келади:

≠ НЛА утказишга карши курсатма:

≠ Эйр системасининг қуллаш афзалллиги:

≠ Калипсол қайси максадларда қулланилади?

≠ Нейролептик анальгезияда қайси препаратлар бирга қулланилади?

≠ Наркознинг кайси боскичида хирургик муолажа утказилади?

≠ Кислород-фторотанли наркозда бемор қайси минутда хушини йўқотади?

≠ Эпидурал анестезияда эффект курсаткичлари қайсилар?

≠ Антидеполяризацияловчи миорелаксантлар антидоти:

≠ Опиод анальгетиклар антидоти:

≠ Постнаркоз даврида адекват мустақил нафас холати қандай аниқланади?

≠ Операциядан кейинги даврда мушаклардаги оғриқни нима билан боғлайсиз?

≠ Ардуанни таъсир давомийлик вақти (мин):

≠ Қуйидаги берилган препаратлардан қайси бири диссоциатив анестезияга таълуқли?

≠ Индукция нима?

≠ Қайси препаратларни хамкорликда қулланилиши атаральгезия деб аталади?

≠ Марказий анальгезия учун қуйидаги қайси препаратлар киради ?

≠ Деполяризацияловчи миорелаксантларни таъсир давомийлиги:

≠ Антидеполяризацияловчи миорелаксантларни таъсир давомийлиги:

≠ Вена ичига юборилган калипсол қанча вақт таъсир этади?

≠ Юқори хиқилдоқ нервини икки томонлама жарохатланиши олиб келади:

≠ Юқори хиқилдоқ нервини бир томонлама жарохатланиши олиб келади:

≠ Патологик семизлик куйидагиларнинг камайиши билан боглик

≠ Уроксимон (серповидно) хужайрали анемия кризили беморларда анестезия вактида кучайиши мумкин:

≠ Антигипертензив терапияни операциядан 1 хафта олдин тухтатиш асоратига кирмайди:

≠ Семизликдаги гиповентиляцион синдромга нимани суниши характерли?

≠ Йугон ичак резекцияси утказган беморда сепсис ривожланишидаги коагулопатия сабаби нима?

≠ Септик шокни кечки белгиларига нима кирмайди?

≠ Огир септик шокга нима характерли?

≠ Инфекцион шок ривожланишини нима фаоллаштиради?

≠ Инфекцион-токсик шок патогенезига нима киради?

≠ Инфекцион шок патогенезининнг омилини курсатинг:

≠ Инфекцион-токсик шокда интенсив терапияга нима киради?

≠ Хужайра иммунитети омили булиб нима хисобланади?

≠ Гуморал иммунитет омили булиб нима хисобланади?

≠ Бактерицид хусусиятга нима эга?

≠ Анаэроб клостридия булмаган инфекцияда нимани тавсия этиш мумкин?

≠ Гр(+) сепсисда кайс белгилар намоён булади?

≠ Замбуругли суперинфекия профилактика ва давосида нима юкори самарага эга?

≠ Бактериал йирингли менингитни антибактериал терапия олиб боришда танлов антибиотик нима?

≠ Метациклин резистент стафилококк чакирган сепсисни антибактериал терапиясида танлов антибиотики нима?

≠ Уткир ичак инфекцияси бор беморларда дегидратация нима билан компенсацияланади?

≠ Уткир ичак инфекцияси бор беморларда дегидратация даражасини бахолаш учун юкори ишончга эга курсатгич нима?

≠ Уткир ичак инфекцияси бор беморларда адекват регидратацияни бахолаш учун юкори ишончга эга курсатгич нима?

≠ Гемоглобин 8г/дл (80 г/л) концентрацияси ва ретикулоцитлар концентрацияси ошиши качон кузатилади?

≠ КТТИС (ДВС) куйидагилардан кайси бири билан боглик эмас?

≠ АВО тизими кон гурхлари ва мутаносиблигини стандарт зардоб билан аниклаганда керак буладиган вакт:

≠ Агранулоцитоз качон хавфли:

≠ Алиментар токсик анемияни самарали даволаш усули булиб нима хисоболанади?

≠ Бронхиал астмаси бор беморларда нимани ишлатиш тавсия этилмайди?

≠ Жигар касалликларида нима кузатилмайди?

≠ Гепатит утказган беморга режали ташрихни качон утказиш мумкин?

≠ Кўп сонли скелет шикастланиши бўлган беморларда ахволининг оғирлиги сабаби:

≠ Таянч­харакат тизими шикастланган беморларда оғриқ синдромини даволашдаги энг самарали усул:

≠ Интраоперацион олигоанурия келиб чикиши сабаби бўла олмайди ….

≠ Операциядан кейинги олигоанурияни интенсив даволашда қўллаб бўлмайди

≠ Традицион аденомэктомияда энг самарали оғриқсизлантириш усули:

≠ Тўш суягининг синишида ҳаёт учун хавфли бўлган қўшимча асорат:

≠ Кардиоген шокда МВБ нинг кутарилишига сабаб…

≠ Миокард ўткир инфарктида кардиоген шокнинг сабаби:

≠ Кардиоген шокнинг рефлектор формаси учун хос:

≠ Чин кардиоген шок учун хос…

≠ Кардиоген шокда ўпкада альвеоляр шишнинг келиб чикишига сабаб:

≠ Кўпикни бартараф этиш учун қўлланадиган восита:

≠ Қон реологик холати ва периферик қон айланишини яхшилаш учун кулай воситалар:

≠ Нафас йуллари аспирацияси билан асоратланган бош мия жарохатланишида трахеобронхеал дарахтни тозалашнинг энг кулай усули:

≠ Нитроглицериннинг таъсир механизми:

≠ Морфинга ухшаш аналгетикларнинг салбий таъсири:

≠ Политоп группали қоринчалар экстрасистолиясини даволашда ишлатилади:

≠ Анафилактик шокни даволашдаги асосий вазифа:

≠ Анафилактик шокни даволашда инфузион­трансфузион терапиянинг максади:

≠ Кислородотерапияни самарали утказиш усули:

≠ Анафилактик шокда гормонлар ишлатилишидан максад:

≠ Анафилактик шок ривожланишидаги патогенетик омил:

≠ Анафилактик шок – бу…

≠ Анафилактик шокнинг патогенетик субстрати:

≠ Анафилактик шокда нафас бузилишинингш сабаби:

≠ Анафилактик шокда ишлатилади:

≠ Анафилактик шокни даволашда энг кулай инфузион восита:

≠ Анафилактик шокда томир девори утказувчанлигини камайтириш учун самарали восита:

≠ Анафилактик шок ривожланишида асфиксия хавфи тугдирувчи хикилдок шиши кузатилганда утказиладиган муолажа:

≠ Перитонит билан беморларда инфузион терапия утказишдан максад:

≠ Плеврал бўшлиқдаги хавони бартараф этиш учун пункция килиш жойини кўрсатинг:

≠ Плеврал бўшлиқдаги конни бартараф этиш учун пункция килиш жойини кўрсатинг:

≠ Ковургалар синишида энг самарали оғриқсизлантириш усули…

≠ Геморрагичик шокнинг ривожланишида туртки хисобланувчи механизм:

≠ Куйиш, геморрагик, травматик шоклар патогенези учун умумий бўлган белги…

≠ Геморрагик шок учун хос бўлган компенсатор механизм:

≠ Юрак етишмовчилиги бу…

≠ Қон айланиши етишмовчилиги бу…

≠ Ўткир чап қоринча етишмовчилиги белгилари:

≠ Шок ривожланишида туртки хисобланади…

≠ Геморрагик шок ривожланишида катта ахамиятга эга…

≠ Қон кетишида биринчи компенсатор механизм хисобланади:

≠ Куйиш, геморрагик, травматик шоклар патогенези учун умумий бўлган белги…

≠ Куйиш шокини даволашда бахолаш самарадорлик мезони хисобланади:

≠ Геморрагик шокнинг компенсатор механизми…

≠ « Шок индекси » - бу…

≠ Травматик шокда геморрагик шокдан фаркли уларок қўшимча патогенетик омил:

≠ Травматик шокни даволашдаги энг кулай инфузион-трансфузион восита:

≠ Декомпенсациялашган шокнинг сабаби…

≠ Декомпенсациялашган гиповолемик шок учун хос булмаган белги:

≠ Гиповолемик шокни интенсив даволашдаги асосий йуналиш:

≠ Гиповолемик шокни самарали даволаш мезони бўла олмайди:

≠ Травматик шокнинг ривожланиши учун хос булмаган патогенетик омил:

≠ Хакикий кардиоген шок учун хос бўлган патоганетик механизм:

≠ Миокард инфарктида кардиоген шок ривожланиши сабаби:

≠ Рефлектор кардиоген шокни даволашдаги асосий йуналиш:

≠ Хакикий кардиоген шок билан беморларни даволашда максадга мувофик восита:

≠ Кардиоген шок даврида ўпка альвеолар шиши ривожланиши сабаби:

≠ Огир асфиксия билан беморларни даволашда асосий усул:

≠ Ботулизмда ўткир нафас етишмовчилигининг генези:

≠ Кокшол билан беморларни даволашда самарали усул:

≠ Астматик статусга хос бўлган белги:

≠ Астматик статус пайтида бронхиола бушлигини торайиши сабаби:

≠ Денгиз сувида чукиш учун хос:

≠ Чукишда жабрланганларга нафас йулларидаги сувни бартараф этиш:

≠ Чукишда УНЕ ни радикал даволаш усули:

≠ Қайси курсаткич нафас олиш регуляциясида мухим рол уйнайди?

≠ Ўткир қон йўқотишдаги гипоксия характери:

≠ Циркулятор гипоксия ривожланиши сабаби…

≠ Астматик статус учун хос эмас…

≠ Гипергликемик комада кузатиладиган гипервентиляция сабаби:

≠ Геморрагик инсультни даволашда асосий йуналиш:

≠ Гипертермик синдром билан асоратланган бош мия қон айланиши бузилиши бўлган беморларни даволашда кулай бўлган восита:

≠ Гиперкалиемияни даволашдаги асосий восита:

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигида полиурия билан бирга кузатиладиган белги:

≠ Жигар комасини даволашда самарали даво усули:

≠ Жигар етишмовчилигини даволашда тозаловчи хукна килишдандан максад:

≠ Трансаминазаларнинг юкори курсаткичи сабаби:

≠ Жигар етишмовчилигининг оғирлиги даражасини аникловчи белги:

≠ Жигар комасини даволашда экстракорпорал гемосорбция утказиш учун карши курсатма:

≠ Эклампсия патогенезида қон айланишининг бузилиши учун асосий омил:

≠ Эклампсия учун хос:

≠ Эклампсияда талваса синдромининг сабаби:

≠ Эклампсияда артериал босимни тез нормаллаштириш учун ишлатилади:

≠ Бош мия қон айланиши ўткир бузилиши ва гипертермик синдромда кранио­церебрал гипотермиянинг таьсири:

≠ Диабетик комада кетокислоталар йигилишининг сабаби :

≠ Бош мия қон айланиши ўткир бузилишида нафас етишмовчилигининг генези:

≠ Талваса синдромида хавфли хисобланади:

≠ Огир БМЖ да мияни гипоксиядан химоя килишнинг радикал усули:

≠ Кома холатида беморларни даволашдан асосий максад:

≠ Гипогликемик кома ривожланишидаги асосий патоганетик омил:

≠ Гипогликемия учун хос курсаткич:

≠ Бош мия ўткир қон айланиши бузилишига кирмайди:

≠ Геморрагик инсультда люмбал пункция хавфи:

≠ Маннитнинг мия шишини даволашдаги дозаси:

≠ Мия шишини даволашда ГОМК нинг ижобий таъсири:

≠ Гипертермик синдромда беморларни физик усулда совитиш шароити:

≠ Гипергликемик комада хужайра дегидратациясининг сабаби:

≠ Гиперосмоляр комада кузатилади:

≠ Гиперосмоляр комада клиник-биохимик тестларда кузатилади:

≠ Гиперосмоляр комада сув-электролит бузилишларини даволашда ишлатилади:

≠ Кома холатида бўлган тургун гипогликемияда тавсия этилади …

≠ Кома холатида бўлган беморларга ошкозон зондини урнатиш учун курсатма…

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигини даволаш нимага боғлиқ

≠ Плеврал бўшлиқдаги хавони бартараф этиш учун пункция килиш жойини кўрсатинг:

≠ Бош мия гипоксиясининг огир асорати булиб хисобланади

≠ Чукур команинг интенсив терапиясида асосий принцип булиб хисобланади…

≠ Комадаги беморнинг СУВ утказишга курсатма…

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигида энг хавфли:

≠ Экстракорпорал гемодиализга асосий курсатма булиб хисобланади…

≠ Гиперкалиемияни даволашда :

≠ УБЕ да диурез тикланганда полиурия кузатилади…

≠ Жигар етишмовчилигида глютамин кислотасининг куллашдан асосий максад

≠ Нитраглицерин таъсир механизми:

≠ Жигар етишмовчилигида глютамин кислотасининг куллашдан асосий максад

≠ Сирка кислотаси билан захарланганда ошкозонни ювиш керак

≠ Плазманинг алкалинизациясида эътибор бериш керак…

≠ Сирка кислотаси билан захарланганда форсирланган диурез утказилади…

≠ СО Билан захарланишга хос :

≠ СО Билан захарланганда хосил бўлади:

≠ СО Билан захарланганда комага сабаб:

≠ Плазманинг алкалинизациясида эътибор бериш керак:

≠ Кузикорин билан захарланганда специфик терапия максадида кулланилади:

≠ Кузикорин билан захарланганда экстракорпорал детоксикация методларни қўллаб булмаганда куллаш рационал хисобланади:

≠ Цианидлар билан захарланганда … гипоксия кузатилади

≠ Экзоген интоксикацияларда умумий реанимацион муолажаларга киради:

≠ Барбитуратлар билан огир захарланганда МНСни гипоксик шикастланишини даволашда эффектив хисобланади:

≠ Гипертермик синдром бўлган беморларда физик совутиш усуллари утказиш шароити:

≠ Талваса синдроми нима билан хавфли …

≠ Томир ичи гемолизи натийжасида қон окимига тушади…

≠ Сирка кислотани нейтраллаш учун ошкозонни ишкорий эритма билан ювиш:

≠ Эклампсия вактида артериал гипотензия сабаби:

≠ Гестоздаги оксил етишмовчилигини даволаш:

≠ Эклампсияда кузатилади:

≠ Эклампсияда тутканок синдроми ривожланиш сабаби:

≠ Эклампсик талваса вактида бемор холатининг огирлашувига олиб келади:

≠ Эклампсия вактида артериал гипотензия сабаби:

≠ Талвасани бартараф килиш ва олдини олиш учун нима килиш зарур?

≠ Эклампсияда АКБни нормалаштириш учун кулланилгани маъкул:

≠ Эклампсия ривожланганда: …

≠ Гестоз билан беморларда кесар кесиш операциясида ишлатиш мумкин эмас:

≠ Эклампсик кома холатида ишлатилади:

≠ Эклампсияда туғруқни утказиш учун кулай анестезия усули:

≠ Эклампсик команинг комплекс давосини утказиш шароити:

≠ Гипертермик синдром билан беморларни физик усулда совитиш шароити…

≠ Талвасани тезликда бартараф этиш учун кулай восита…

≠ Электротравмада жарохатловчи омил хисобланади…

≠ Иссик узатиш жараени асосан қайси аъзо оркали амалга оширилади?

≠ Хароратни туширувчи воситалар таъсири…

≠ Электротравмада биринчи ердамни нимадан бошлаш керак…

≠ Юрак қисқариш сони 30 дан кам бўлганда кулланилади…

≠ Анестезиология-реанимация булими ташқил килинади…

≠ Реанимация булимига госпитализацияга курсатмани ким аниклайди?

≠ Постнаркотик даврда беморнинг ахволи анестезиолог-реаниматолог томонидан олиб борилади:

≠ Норматив хужжатлар буйича реанимацион палатада 1 койкага кузда тутилган фойдали майдон:

≠ Реанимация ва интенсив терапия булимии койкалари хисобланади…

≠ Анестезиология-реанимация булимининг медикаментлар, трансфузион воситалар билан таъминланиши хисоби микдори?

≠ Анестезиолог-реаниматолог штати тайинланиши:

≠ Анестезиология-реаниматология булими мудири булим фаолиятини тахлил килишга хукукли:

≠ Врач анестезиолог-реаниматолог оғриқсизлантириш турини кандай танлайди

≠ Беморни реанимация булимидан бошка махсус булимларга утказилишни хал килади…

≠ Хикилдок жойлашган соха

≠ С6-Т5

≠ Тинч нафас олган пайтда:

≠ Трахеа интубациясида Карлен трубкасининг учи жойлашган бўлиши керак

≠ Ларингоспазм келиб чикишида қайси мушаклар катнашади…

≠ Кайтувчи нервни иккала томонлама кесиб юборилганда кузатилади

≠ Ёши катта эркакларда бифуркация жойлашган соха

≠ Эркакларда курак тишдан овоз бойламларигача бўлган масофа

≠ Катта одамларда трахея узунлиги

≠ Агар интубацион трубкани 28 см чукурликда киритилса унинг дистал кисми каерда жойлашади

≠ Кусиш марказа жойлашган:

≠ Ўпка иннервацияси амалга оширилади, … дан ташкари:

≠ Хикилдок жойлашган соха

≠ С6-Т5

≠ Бронхнинг силлик мушаклари адашган нерв таъсирланишига кандай жавоб кайтаради?

≠ Ташқи уйку артерияси шохларига киради:

≠ Чап умровости артерияси бошланиш жойи:

≠ Умровости венаси жойлашиши:

≠ Ички буйинтурук венасига таълукли, … дан ташкари:

≠ Ташқи буйинтурук венаси:

≠ Туғруқдаги оғриқларни умуртка погонасининг Т 10 - Т12 кисмида параветебрал блокадаси бартараф этади, лекин бачадон мушаклари қисқаришини назорат килувчи нервлар чикиш жойи каерда жойлашган?

≠ Бачадонни иннервация килади:

≠ Туғруқдаги оғриқ қуйидаги санаб утилган барча нерв охирлари оркали узатилади, … дан ташкари:

≠ Туғруқнинг иккинчи давридаги оғриқ сабаби:

≠ Туғруқнинг иккинчи даврида оғриқсизлантириш учун блокада килиш керак:

≠ Туғрикнинг учинчи давридаги оғриқ сезишнинг сабаби:

≠ Адашган нервдан тармокланадиган шохлар:

≠ Адашган нерв иннервацияси ошкозон­ичак йули буйлаб таркалади:

≠ Елка чигалини умров усти йуналишида блокада килинганда эхтимолли бўлган асорат:

≠ Сакрал блокада вактида иннервацияси бузилмайдиган аъзо:

≠ Юлдузсимон ганглий блокадасида юзага келадиган қайси симптомлар Горнер синдромига таълукли:

≠ Куеш чигал жойлашган сатх:

≠ Орка миянинг иккита йугонлиги жойлашган соха:

≠ Орка мия бушлигига каратилган игна қуйидаги анатомик туилмалардан утиши керак:

≠ Эпидурал бўшлиқ … лар орасида жойлашган:

≠ Елка чигали хосил бўлади:

≠ Умровости венасини умровусти усулида пункциясда мулжал булиб хисобланади:

≠ Умровости венаси пункциясининг асосий этапи булиб хисобланади, … дан ташкари:

≠ Чап умровости венасини пункиясида бўлиши мумкин бўлган асоратлар:

≠ Катталарда умровости венасининг диаметри:

≠ Сон венаси пункциясида бармокни сон артериясидан сагитал жойлаштирилади, игнани … киритилади:

≠ Умровости венаси пункциясини қуйидаги нукталардан бажариш мумкин:

≠ Умровости венаси катетеризацияси ўнг томондан бажарган маъкул, чунки чап томонда бажарилганда асорат кузатилиши мумкин:

≠ Марказий веналарни катетеризациясига курсатма булиб хисобланади, … дан ташкари:

≠ Катталарда ўпканиг альвеоляр нафас юзаси уртача сатхи:

≠ Эркакларда максимал ўпка вентиляцияси:

≠ Анатомик улик бўшлиқ таркибига кирмайди:

≠ Оғриқни онгли сезиш бу …

≠ Адашган нерв

≠ Коронар қон айланишининг асосий фактори хисобланади:

≠ Соглом юракда юрак ритми манбаи:

≠ Вагусни рефлектор таъсирланиши(раздражение)да кузатилади:

≠ Тинчликдаги мембрана потенциали узгариши хужайра ичида … йигилишига боғлиқ:

≠ Марказий веноз босим … ни курсаткичи хисобланади:

≠ Диастолик босим … га боғлиқ:

≠ Қон айланиш системасида юзаси энг катта хисобланади:

≠ Катталарда артериал босим турган холатда баландрок:

≠ Қоннинг епишкоклиги … камаяди:

≠ Веноз босимни ушлаб туришга кумак беради

≠ Лимфатик системани асосий транспорт функцияси нимани ташиши билан характерланади?

≠ ЭКГ нима ҳақда маълумот бера олмайди?

≠ Операциядан кейинги олигоанурияни интенсив терапияси комплексида қўллаб бўлмайди ….

≠ Диастолик кон босимини нима белгилайди

≠ Нафас марказида бўлмайди…

≠ Нафас олиш этапларига кирмайди…

≠ Альвеоляр вентиляциянинг хажми кайд килинган параметрлар оркали аникланади…. нотўғри жавобни топинг

≠ Альвеоляр вентиляция ва ўпкада қон айланишининг нисбати

≠ Катта одамда кунлик суюклик йўқотиши

≠ Катта одамнинг кундалик сувга талаби

≠ Гиперосмоляр ацидотик комани даволашда кулланилади

≠ Гиперосмоляр ва кетоацидотик комада калийнинг суткалик йўқолиши…гача бўлиши мумкин

≠ Бураклар сийдик оркали …чиқаради

≠ АсАТ (АСТ) ошиши қайси касалликда диагностик ахамиятга эга

≠ Анафилактик шокда ишлатиладиган энг яхши инфузион восита:

≠ Анафилактик шокда асфиксия хавфи билан хикилдок шиши ривожланса килинадиган муолажа:

≠ Гиповолемик шокда инфузионная терапиянинг натижалари, нотўғри жавобни топинг…

≠ Чукишда уткир нафас етишмовчилиги ни радикал даволаш методи хисобланади

≠ Бош мия гипоксиясининг огир асорати булиб хисобланади

≠ Эклампсик команинг комплекс давосини утказиш шароити:

≠ Нафас олишнинг эффективлиги тўғрисида энг ишончли критерий булиб хисобланади…

≠ Метаболик алкалозда

≠ Мияда энг кўп оксидландиган аминакислота булиб хисобланади…

≠ Инфузион терапиянинг асоратлари булиб хисобланади

≠ Альбумин инфузияси натижасида

≠ Азот оксидига хос:

≠ Аналгетик активлиги энг юкори …

≠ ГОМК:

≠ ГОМК учун қуйидаги ножуя таъсирлар хос:

≠ Қондаги псевдохолинэстераза билан парчаланади…

≠ Мушак релаксантлари кулланилганда декураризация утказиш максадга муофик

≠ Альфа-тубокурарин кулланилганда нерв - мушак блокини чукурлашуви кузатилади:

≠ Фентанилнинг аналгетик самараси морфиндан юкори:

≠ Морфин промедолдан аналгетик таъсири буйича кучли:

≠ Омнопоннинг таркибидаги анальгатикнинг нисбати:

≠ Омнопоннинг таркибидаги спазмолитик:

≠ Фентанилнинг фармакокинетикаси:

≠ Атарактик воситаларга киради:

≠ Нейролептикларнинг МНС даги таъсир сохаси:

≠ Седуксеннинг токсик дозаси:

≠ Премедикация учун седуксеннинг оптимал дозаси:

≠ Атарактикларнинг таъсир нуктаси:

≠ Атропиннинг парасимпатик нерв системасига таъсири сабаби:

≠ Дроперидол қуйидаги эффектлар келтириб чиқаради…Нотўғри жавобни топинг

≠ Ганглиоблокаторлар қуйидаги эффектлар келтириб чиқаради… Нотўғри жавобни топинг

≠ Кўпрок нафас олишни стимуляцияловчи таъсирга эга

≠ Қайси симпатикомиметиклар буйрак қон айланишини яхшилайдилар?

≠ Кальция антогонисти булиб хисобланади

≠ Лидокаиннинг суткалик дозаси ошиши керак эмас

≠ Катта дозаларда глюкокортикоид терапия учун курсатмалар Нотўғри жавобни кўрсатинг…

≠ Осмодиуретик таъсирга эга… Нотўғри жавобни кўрсатинг

≠ Барбитуратларнинг в/и юборилганида нафас олишнинг депрессиясига сабаб

≠ Тиопентал натрийнинг в/и юборишга абсолют карши-курсатма:

≠ Барбитуратлар ниманинг депрессиясини чакиради:

≠ Кетаминни в/и юборилганда кузатилади:

≠ Жигар етишмовчилиги комасида кандай максадда L-орнитин L-аспартат тавсия этилади?

≠ Жигардаги гликоген депосини камайишига олиб келади:

≠ Постнаркотик даврда давомий нафас депрессиясини чакиради:

≠ Антикоагулянт ва фибринолитик таъсирли воситаларнинг организмдан чикиб кетиш йули:

≠ Гепариннинг антидоти:

≠ Протамин сульфат 1 мг дозасида нейтраллайди

≠ Протамин сульфатнинг бир марталик вена ичига дозаси:

≠ Массив (АКХ 30% дан ортик)қон кетишини даволашда ишлатилади:

≠ Адренергик бета рецепторлар купрок куйидагиларда мавжуд (учта жавобни курсатинг):

≠ Табиий катехоламинларга таълукли ( учта жавобни курсатинг):

≠ Адренергик нейроэффектор синапсларнинг медиатрлари хисобланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Куйидаги структуралардан кайси бири огрик рецепторларига эга? (учта жавобни курсатинг):

≠ Постсинаптик мембрананинг деполяризациясидан олдин кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Нерв импульсларининг учки пластинкага таъсирида юзага келади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нафас регуляциясида иштирок этувчи афферент толалар куйидагилар таркибига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Куйидагилардан кайси бири упкада тупланади ва метаболизмга учрайди? (учта жавобни курсатинг)

≠ Тукималарда газлар концентрациясини нималар белгилайди? (учта жавобни курсатинг)

≠ Анатомик улик соха (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипервентиляция олиб келади (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипокапния куйидагиларга сабаб булади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Куйидаги холатлардан кайси бирида упканинг тириклик сигими кичик хисобланади? (иккита жавобни курсатинг)

≠ Упканинг кенгайиш хусусиятининг камайиши кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Кайси функциялар кон функциясига тегишли? (учта жавобни курсатинг)

≠ Чакалоклар сувли зурикишларга мойил билишига сабаб? (учта жавобни курсатинг):

≠ Плазма хажмининг камайиши кузатилади?(иккита жавобни курсатинг):

≠ Хлоридларнинг тупланиши куйидагиларга сабаб булади?(иккита жавобни курсатинг):

≠ Кон айланишининг битта циклида эритроцит улчами?(иккита жавобни курсатинг):

≠ Плазма холинэстеразаси кандай номланади? ?(иккита жавобни курсатинг)

≠ Артериал кон босимини улчашда ахамиятга эга?(иккита жавобни курсатинг):

≠ Коронар артерияларда кон окими тезлиги тезлашиши качон булади? (иккита жавобни курсатинг)

≠ Курсатилган факторларнинг кайси бири упка артерияси босимини пасайтиради? (учта жавобни курсатинг):

≠ СО2 юракка кандай таъсир курсатади?(иккита жавобни курсатинг)

≠ Декомпенсацияланган гиповолемик шок белгиларига куйидагилардан кайси бири кирмайди?

≠ Гиповолемик шок интенсив давосида асосий йуналиш:

≠ Травматик шок патогенезида иштирок этмайдиган омил кайси?

≠ Огир даражадаги асфиксия утказагн беморни асосий даволаш услуби:

≠ Ботулизмда уткир нафас етишмовчилиги негизи:

≠ Кокшолни эффектив даволашда шубхасиз керак:

≠ Астматик статус учун характерли:

≠ Чукук сувда чукишнинг шур сувда чукишдан фарки:

≠ Сувда чукканда уткир нафас етишмовчилигининг радикал давоси:

≠ Куйидагилардан кайси бири нафас регуляциясида мухим ахамиятга эга:

≠ рСО2 веноз конда

≠ Уткир кон йукотишдаги гипоксия характери:

≠ Циркулятор гипоксия юзага келиши мумкин булган холат:

≠ Гипергликемик комадаги беморда гипервентиляция булишининг сабаби:

≠ Геморрагик инсультда даволаш биринчи навбатда каратилади:

≠ Гипертермик синдром билан асоратланган инсульларни даволашда максадга мувофик:

≠ Гиперкалиемияни даволаш куйидаги дориларни юбориш билан бошланади:

≠ Уткир буйрак етишмовчилиги полиурия даврида кузатилади:

≠ Жигар комасини даволашда энг самарадорли:

≠ Жигар етишмовчилигида тозаловчи хукналар ахамияти:

≠ Конда трансаминазалар микдори юкорилиги нимадан далолат:

≠ Жигар етишмовчилиги огирлигин курсатади:

≠ Натив плазма куйишга курсатма:

≠ Плазма хажми, фибриноген, ва протромбин камайишида Кўпрок курсатмага эга:

≠ Энг Кўп вазоқонстриктор таъсирга эга:

≠ Лидокаиннинг фармакологик гурухи:

≠ Новокаиннинг фармакологик гурухи:

≠ Қуйидаги махаллий анестетиклардан қайси бири табиий хисобланади:

≠ Организмда новокаиннинг парчаланиши:

≠ Утказувчан анестезияда анестектикнинг кайта юбориш дозаси тўғри келиши керак:

≠ Вена ичига регионар анестезия утказишда максимал жгутни колдириш мухлати:

≠ Кетамин учун хос булмаган таъсир:

≠ Хаводан енгил бўлган газ:

≠ Суюкликнинг осмолярлиги нимага боғлиқ:

≠ Эфира кайнаш нуктаси:

≠ Трихлорэтиленнинг кайнаш нуктаси:

≠ Фторотаннинг кайнаш нуктаси:

≠ Метоксифлуран (пентран)нинг кайнаш нуктаси:

≠ Ярим епик тизим бу:

≠ Азот оксиди, азотга караганда қонда Кўпрок эрувчан:

≠ Эфир наркозида III босқич 1 даражасининг куйи чегараси учун белги:

≠ Фентанилнинг таъсири давомийлиги:

≠ Кетаминнинг кириш наркози учун дозаси:

≠ Церебрал қон томирларни энг кенгйтирувчи

≠ Кетамин келтириб чиқаради… Нотўғри жавобни топин

≠ НЛА да қўшимча Фентанил юборишга курсатма…Нотўғри жавобни топин

≠ Енмайдиган анестетикларга киради:

≠ Кетаминга хос эмас…

≠ Галотан (флюотан) тез келтириб чикармайди:

≠ Кетамин келтириб чиқаради… Нотўғри жавобни топин

≠ Фентанил қуйидаги узайтирилган эффектга эга

≠ Фторотан нафас лиш системасига қуйидаги таъсирга эга:

≠ Фторотан Марказий нерв системасига қуйидаги таъсирга эга:

≠ Этил эфир анестезиясининг хирургик босқич белгиларини аниклаш.

≠ Эфир наркозининг иккинчи босқичи учун хос булмаган белги.

≠ Эфир наркозини биринчи даражасига хос эмас

≠ Эфир наркозини хирургик босқичининг 2- даражасига хос эмас

≠ Эфир наркозини хирургик босқичининг 3-даражасига хос эмас

≠ Эфир дозасининг ошишига характерли эмас…

≠ Эфир наркозининг ижобий томонлари… дан ташкари

≠ Фторотан билан чукур наркозга эришиш учун ингаляция хажми…

≠ Барбитуратларга абсалют карши курсатма

≠ Кетамин келтириб чиқаради

≠ Кетамин келтириб чиқаради …нотўғри жавобни кўрсатинг

≠ Фентанил келтириб чиқаради …нотўғри жавобни кўрсатинг

≠ Гиповолемияда энг кулай анестетик бўлиши мумкин

≠ Лидокаин қуйидаги группага киради

≠ Импульснинг нерв бўлаб утиши нимага боғлиқ

≠ Гиповолемияда энг кулай анестетик бўлиши мумкин

≠ Опиат рецепторлар асосан жойлашган

≠ Морфинни эпидурал бўшлиқка юборишни энг хавфли асоратларидан бири.

≠ Омнопоннинг таркибидаги спазмолитик:

≠ Эпудурал бўшлиқка махалий анестетик юборилганда АКБ нинг тушишинг асосий сабаби?

≠ Постнаркотик даврда давомий нафас депрессиясини чакиради:

≠ Электромедикаментоз анестезияга курсатма

≠ Электромедикаментоз анестезиянинг асорати булиб хисобланмайди…

≠ Бармок панарициясининг кесишида энг маъкул оғриқсизлантириш усули

≠ Кул суякларининг синишида репозицияси учун энг маъкул оғриқсизлантириш усули

≠ .Бел сохасидаги липомани кесиш учун энг маъкул оғриқсизлантириш усули

≠ Амбулатор беморни наркоздан кейин куйиб юбориш мумкин

≠ Гепариннинг антидоти:

≠ Барбитуратларга абсалют карши курсатма

≠ Кетамин қуйидаги таъсирга эга эмас…

≠ Фентанил қуйидаги таъсирга эга эмас…

≠ Гиповолемияда энг кулай анестетик

≠ нафас депрессиясида эффектив метод булиб хисобланмайди

≠ Қуйидагилардан қайси бири ўткир қон йўқотиш белгиларига кирмайди?

≠ Қон ёки эритроцитар масса куйишга абсолют курсатма

≠ Бронхоспазмда куллаш керак:

≠ Азот оксиди, азотга караганда қонда Кўпрок эрувчан:

≠ Вена ичига регионар анестезия утказилганда оғриқсизлантириш сифати қуйидагиларга боғлиқ:

≠ Нафас олишнинг нореверсив қонтурига тегишли

≠ Вена ичига регионар анестезия утказилганда оғриқсизлантириш сифати қуйидагиларга боғлиқ:

≠ Кардиал жом тонусини қайси препаратлар туширмайди?

≠ Қайси факторлар хикилдок химоя рефлексини камайтирмайди?

≠ Брадикининнинг гипотензив эффектини бартараф килади

≠ Панкреонекрозли беморнинг диурези сакланганда сутка давомида уртача суюклик куйиш керак

≠ Организмда новокаиннинг парчаланиши:

≠ Ўткир холециститда оғриқ синдромини рационал бартараф килиш.

≠ Панкреонекрознинг иккинчи токсемия фазасида қайси турдаги олигоурия кузатилади.

≠ Панкреонекрознинг биринчи токсемия фазасида қайси турдаги олигоурия кузатилади?

≠ Меда ва 12 бармокли яра касаллигида яра тешилишида реактив перитонитни келиб чикиш механизми:

≠ Перитонитнинг иккинчи фазасида юракнинг минутлик хажми ортиши сабаби зарб хажми ортиши хисобига

≠ Перитонитнинг реактив фазасида беморларни операциядан олдинги тайёрлашни уртача давомийлиги

≠ Премедикацияга киритиш шарт:

≠ Кислота-ишкор мувозанати характерланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кандай рН реакция кислотали хисобланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кандай рН реакция ишкорий ҳисобланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Инсон рН кандай буфер системалар билан ифодаланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Химиявий буфер системага киради (туртта жавобни курсатинг):

≠ Физиологик буфер системага киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Хужайра ичи суюклиги нормада (иккита жавобни курсатинг):

≠ Хужайрадан ташкари суюклик нормада (иккита жавобни курсатинг):

≠ Сув электролит баланси бузилишининг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Дегидратация турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ К+ ионининг плазмадаги нормал курсатгичи (иккита жавобни курсатинг):

≠ Са++ ионининг плазмадаги нормал курсатгичи (иккита жавобни курсатинг):

≠ Mg++ ионининг плазмадаги нормал курсатгичи (иккита жавобни курсатинг):

≠ Гипокалиемиянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гиперкалиемиянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипокальциемиянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гиперкальциемия сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипомагниемиянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипермагниемиянинг сабаблари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Гипокалиемининг клиник белгилари:

≠ Гиперкалиемиянинг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипокалиемия белгиларига хос эмас (иккита жавобни курсатинг):

≠ Гипокальциемиянинг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гиперкальциемиянинг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипермагниемиянинг клиник белгилари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Организмдан суюклик йукотилиш йуллари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Одам конининг нормал рН курсаткичлари(иккита жавобни курсатинг):

≠ Ацидоз, качонки кондаги рН(иккита жавобни курсатинг):

≠ Алкалоз, качонки кондаги рН (иккита жавобни курсатинг):

≠ Канча микдорда сийдик ажралса олигурия ҳисобланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Сув танкислиги 1,5 л булгандаги дегидратациянинг клиник белгилари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Сув танкислиги 1,5-4 л булгандаги дегидратациянинг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Сув танкислиги 4 л дан куп булгандаги дегидратациянинг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Кон осмотик босими нормада (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кайси электролитлар диссоцияциялашган кисимларга киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Кайси электролитлар диссоцияциялашмаган кисимларга киради (иккта жавобни курсатинг):

≠ Мухитларнинг осмотик холати нима билан ифодаланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кон плазмасининг хажми нормада ташкил килади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Хужайрадан ташкаридаги сув хажми куйидагича таксимланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Сув танкислигнинг тушунчаси (иккита жавобни курсатинг):

≠ Уткир хужайрадан ташкари дегитратациянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Сурункали дегидратациянинг сабаблари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Уткир дегидратацияни даволаш (учта жавобни курсатинг):

≠ Сурункали дегидратцияни даволаш (туртта жавобни курсатинг):

≠ Кандай ҳолатларда “сув интоксикацияси” ривожланади (учта жавобни курсатинг):

≠ “Сув интоксикацияси” ни даволаш (учта жавобни курсатинг):

≠ Электролитлар алмашинувининг бузилишига нималар киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Метаболик ацидоз ривожланганда куллаш мумкин булган муолажалар (учта жавобни курсатинг):

≠ Метаболик алкалозни даволаш (иккита жавобни курсатинг):

≠ Артериал кондаги СО2 нинг парциал босими (иккита жавобни курсатинг):

≠ Дисгидрия – бу (учта жавобни курсатинг):

≠ Интерстициал суюкликни ташкил килади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Умумий анестезиянинг компонентлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Премедикациядан максад (туртта жавобни курсатинг):

≠ Операция арафасида кечкурун беморларга буюрилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация учун кулланилади (туртта жавобни курсатинг):

≠ В/и анестезиясининг афзалликлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Вена ичи анестезиясига курсатма (туртта жавобни курсатинг):

≠ Вена ичи анестезиясига карши курсатмалар (учта жавобни курсатинг):

≠ Ноингаляцион анестетикларга киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Барбитурат кислоталарига киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрий купинча куйидаги концентрацияларда кулланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Натрий оксибутиратининг ижобий ҳусусиятларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрийни куллашга карши курсатма (туртта жавобни курсатинг):

≠ Кетаминнниг ҳусусиятлари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Барбитуратли анестезиянинг клиникаси (учта жавобни курсатинг):

≠ Калипсол куйидаги дозаларда кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Калипсол куйидаги холатларда кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Фентанилни акушерлик практикасида куллаш хавфли (иккита жавобни курсатинг):

≠ Калипсол кулланилишига карши курсатма (учта жавобни курсатинг):

≠ Сомбревинни камчиликлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Натрий-оксибутирати куйидаги дозаларда кулланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Замонавий анестезиологияда ГОМК купинча кулланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Нейролептанальгезия учун кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нейролептанальгезия куйидагича ифодаланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Таламонал – бу (иккита жавобни курсатинг):

≠ Дроперидолнинг ножуя таъсирлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Дроперидол кулланилишига карши курсатмалар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Классик нейролептанальгезияда С´В учун кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нейролептанальгезиянинг афзалликлари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Нейролептанальгезияга курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нейролептанальгезияга карши курсатма (туртта жавобни курсатинг):

≠ Атаральгезия учун кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Замонавий анестезиологияда атаральгезия учун купинча кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Диазепам кулланилишига карши курсатмалар (учта жавобни курсатинг):

≠ Атаральгезиянинг клиникаси ифодаланади (тутртта жавобни курсатинг):

≠ Атаральгезияга курсатмалар (учта жавобни курсатинг):

≠ Марказий анальгезия учун кулланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Марказий анальгезияга кулланишига карши курсатма (учта жавобни курсатинг):

≠ Замонавий анестезиологияда натрий тиопентали купинча кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Калипсолнинг таъсир давомлилиги(иккита жавобни курсатинг):

≠ Калипсолнинг ножуя таъсирларини бартараф этади (учта жавобни курсатинг):

≠ Премедикация учун кулланиладиган холинолитиклар (учта жавобни курсатинг):

≠ Холинолитикларни куллашдан максад (учта жавобни курсатинг):

≠ Антигистамин препаратлар (учта жавобни курсатинг):

≠ Ноадекват премедикациянинг белгилари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Огир ёндош касалликлари булганда курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация утказилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Натрий тиопенталининг ножуя таъсири (туртта жавобни курсатинг):

≠ Умумий анестезиянинг компонентларига кирмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Бир канча анестетикларни бирга куллашдан асосий максад (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация куйидаги препаратлар билан утказилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация утказилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Анестезиолог иш жойини тайёрлаш уз ичига олади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Умумий огриксизлантиришнинг асосий боскичлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кириш наркози бу (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кириш наркозининг асоратлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Ингаляцион наркоз воситаларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Ухлатувчи препаратларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Наркотик анальгетикларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Антигистамин препаратларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Холинолитик препаратларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Атарактик препаратларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Барбитуратларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Ноингаляцион наркоз воситаларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрий купинча куйидаги концентрацияда кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрийли анестезиянинг асоратлрига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрийли наркозга карши курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Тиопентал-натрийли наркознинг ижобий томонлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Натрий-оксибутиратли наркоз стадиялари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Натрий-оксибутиратининг салбий томонлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Натрий-оксибутиратни тез юборилганда кузатилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Натрий-оксибутиратининг1кг тана огирлигига дозаси (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кетамин дозаси (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кетаминнинг хоссалари(иккита жавобни курсатинг):

≠ В/и ва м/о кетамин юборилганда анальгетик ва анестетик самараси келиб чикади(иккита жавобни курсатинг):

≠ Кетаминнинг ножуя таъсири (иккита жавобни курсатинг):

≠ Ингаляцион анастетикларга киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Эндотрахеал наркознинг афзалликлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Энгдотрахеал наркозга курсатмалар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Антихолинэстераза препаратларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Дитиллин юборилгач 20 сек дан сунг кузатилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Наркознинг саёзлилиги ҳакида хабар беради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Мушак тонусларининг холати кандай аникланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Анестезиянинг барча этапларида юз бериши мумкин асоратлар (учта жавобни курсатинг):

≠ Умумий анестезия вактида гипертензиянинг сабаби (иккита жавобни курсатинг):

≠ Артериал гипертензияни нормаллаштириш усуллари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Умумий анестезияда гипотензия сабаби (иккита жавобни курсатинг):

≠ Гипотензияни коррекция усули (иккита жавобни курсатинг):

≠ Рекураризацияга сабаб (иккита жавобни курсатинг):

≠ Операциядан сунг С´В утказишга курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Эфир наркози ривожланишига катта хисса кушган олимлар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Махаллий анестезияга кирмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Наркоз теориялар (учта жавобни курсатинг):

≠ Наркоз вактида регургитацияни олдини олиш (иккита жавобни курсатинг):

≠ Аппаратларни наркозга тайёрлаш учун бажарилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Новокаинга сезгирлик утказилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Махаллий анестезияга карши курсатма (учта жавобни курсатинг):

≠ Оберст-Лукашевич буйича утказувчи анестезия кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Новокаинли блокада турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Орка мия анестезиясига карши курсатма (учта жавобни курсатинг):

≠ Орка мия анестезиясида кулланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Орка мия анестезиясининг асоратлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Ретромаммар блокага курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Сунъий гипотермияга курсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Гипотермия турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Огриксизлантирувчи воситаларга куйиладиган талаблар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Ингаляцион наркознинг асоратлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Махаллий анестезиянинг афзалликлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Ингаляцион наркозда кулланилади (туртта жавобни курсатинг):

≠ Нафас контурлари турлари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Эфир наркозининг боскичлари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Анальгезия боскичи ифодаланади:

≠ кузгалиш боскичи ифодаланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Хирургик боксич ифодаланади (туртта жавобни курсатинг):

≠ Эфир наркозининг 3-боскичи нечта даражадан иборат (туртта жавобни курсатинг):

≠ Эфир наркозининг асоратлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Вена ичи наркози учун кўлланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ 1 соатли махаллий оғриксизлантириш учун новокаиннинг дозаси (иккита жавобни курсатинг):

≠ Юза анестезия кўлланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Даволовчи блокада турларига кирмайди (учта жавобни курсатинг):

≠ Махаллий анестезия турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Наркоз вактидаги ўпка асоратлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Анестезиология фани нимани ўрганади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Махаллий оғриксизлантириш бу (иккита жавобни курсатинг):

≠ Наркоз бу (учта жавобни курсатинг):

≠ Премедикациянинг максади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Юрак операцияларида мия химояси учун ишлатилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Махаллий анестезия турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Терминал анестезиянинг кўлланилиши (иккита жавобни курсатинг):

≠ Оғрик импульсларининг тугалланиш жойи (учта жавобни курсатинг):

≠ Шокнинг клиник симптомларига хос (учта жавобни курсатинг):

≠ Шок ривожланишининг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Шокка олиб келувчи патогенетик механизмлар (учта жавобни курсатинг):

≠ Кардиоген шокнинг турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Кардиоген шок билан касалларда кайси гурух препаратлари билан оғрик ва кўркув йўкотилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Қон реологиясини яхшиловчи препаратлар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Миокард метаболизмини яхшиловчи препаратлар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Қайси патологияда ўпка шиши ривожланади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Упка шишининг клиник белгилари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Упка шишини даволовчи усуллари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Альвеоляр-капилляр мембрана ўтказувчанлигини яхшиловчи препаратлар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Улим турлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Қон айланиши тўхташидаги юракка таълукли сабаблар (учта жавобни курсатинг):

≠ Қон айланиш тўхташининг юракдан ташкари сабаблари(учта жавобни курсатинг):

≠ Қон айланиш тўхташининг клиник белгилари (учта жавобни курсатинг):

≠ Сунъий нафас ва юракни ёпик массажининг нисбати (иккита жавобни курсатинг):

≠ Юракни ёпик массажини самаралилигини курсатади (учта жавобни курсатинг):

≠ Юрак-ўпка-мия реанимацияси вактида дори воситалари юборишининг йўллари (учта жавобни курсатинг):

≠ Қуйидаги дори воситаларини эндотрахеал юбориш мумкин эмас(иккита жавобни курсатинг):

≠ Юрак - упка- мия реанимацияси вактида кислота-ишкор бузилишларини коррекция килишда кўлланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Дефебрилляция вактида электродлар каерда жойлаштирилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Мия реанимацияси вактида кандай муолажалар кўлланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Интракорпорал детоксикация усулларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Қайта таксимланувчи шок турлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Уткир гиповолемияни коррекцияланганлик критерийси (учта жавобни курсатинг):

≠ Шок холатида марказий веналар катетеризациясидан максад (иккита жавобни курсатинг):

≠ «Шокли ўпка» качон ривожланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Олигурия дейилади, качонки (иккита жавобни курсатинг):

≠ УБЕ диагностикасида энг информатив лаборатор кўрсатгич (иккита жавобни курсатинг):

≠ Томир етишмовчилигига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ МНС сининг гипоксияга энг сезгир структуралари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Хушдан кетганда биринчи ёрдам (учта жавобни курсатинг):

≠ Қоринчалар фибрилляциясида кўлланилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Упка шиши турлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Юрак тўхташи турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Клиник ўлим тушунчасига киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Клиник ўлим давомийлиги боғлик (туртта жавобни курсатинг):

≠ Шифохонагача бўлган боскичда реанимация чора тадбирларига киради (учта жавобни курсатинг)::

≠ Сафарнинг оддий усули бу (учта жавобни курсатинг)::

≠ Юрак массажи ва ўпкага хаво пуфлаш ўртасидаги нисбат бўлиши керак :

≠ Қон айланишининг тўхташи турларига киради (учта жавобни курсатинг)::

≠ Трахеяни интубация килиш учун керак(туртта жавобни курсатинг):

≠ Трахеяни интубация килишда кузатиладиган эрта асоратлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Трахеяни интубация килганда кузатиладиган кечки асоратлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Сунъий вентиляцияга кўрсатмалар (учта жавобни курсатинг)::

≠ Геймлих усули эффектив (учта жавобни курсатинг):

≠ Геймлих усулини бажаришда бўладиган асоратлар (иккита жавобни курсатинг)::

≠ Юрак массажи эффективлиги бахоланади (туртта жавобни курсатинг):

≠ Упка юрак реанимациясида ишлатиладиган препаратлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Асистолияда вена ичига юборилади (иккита жавобни курсатинг)::

≠ Фибрилляцияда вена ичига юборилади (учта жавобни курсатинг)::

≠ Юракни очик массажини килишади (учта жавобни курсатинг)::

≠ Упка юрак реанимациясида дори препаратларни юбориш йўллари (учта жавобни курсатинг)::

≠ Юракни ёпик массаж килишда бўладиган асоратлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Трахеостомия килиш учун керак бўлган нарсалар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Билвостита сунъий вентиляция усулларига киради (туртта жавобни курсатинг):

≠ Бевосита сунъий вентиляция усулларига киради (туртта жавобни курсатинг):

≠ Оғиздан оғизга пуфлаш усули билан С´В сини бажариш учун килинади (туртта жавобни курсатинг):

≠ Оғиздан бурунга хаво пуфлаш усули билан С´В сини бажариш учун килинади (учта жавобни курсатинг):

≠ С´В сини ўтказиш учун ишлатиладиган аппаратлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ фаза-3С

≠ Чўкишда ўлим сабаби (учта жавобни курсатинг):

≠ Юрак ичига препаратларни юбориш килинади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Реанимация махалида вена ичига юборилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Антигипоксантларга киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Қон айланиши тўхташининг интракардиал сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Қорачиклар кенгайиши кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Бўйиннинг олдинги кисми жарохати бўлган беморлар кандай транспорт килинади (учта жавобни курсатинг):

≠ Қон айланиши тўхташининг экстракардиал сабаблари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Хушсиз холатдаги беморларни кандай транспорт килинади (туртта жавобни курсатинг):

≠ Экстубация килиш учун кўрсатмалар (учта жавобни курсатинг):

≠ Куссмаулнинг патологик нафаси качон кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Патологик нафас типларига киради (туртта жавобни курсатинг):

≠ Юрак ўпка реанимацияси вактида кайси артерияларда пульс текширилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Агар одам овкат еб турган махалда бирдан буғилиб нафас ололмай кўкариб кетса нима килинади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Трахеостомия вариантлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Умров ости венаси катетеризацисининг техник таминланиши (туртта жавобни курсатинг):

≠ Наркозга кириш амалга оширилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация учун кўлланилмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Бемор операция хонасига олиб кирилишидан олдин анестезиолог нимани текшириши керак (учта жавобни курсатинг):

≠ Азот оксидининг афзалликлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Азот оксидининг камчиликлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Эфирнинг камчиликлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Фторатаннинг афзалликлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Нейролептаналгезия ўтказишда кўлланилади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Сунъий вентиляция аппаратлари куйдаги турларга бўлинади (учта жавобни курсатинг):

≠ Наркоз аппаратурасини стерилизациясининг физико-химиявий усулларига киради (учта жавобни курсатинг):

≠ Наркоз аппаратининг юкори нафас йўллари билан герметик алокаси куйидагилар билан амалга оширилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Эндотрахеал найчалар нимадан тайёрланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Трахеостомик найча нимадан тайёрланади (учта жавобни курсатинг):

≠ Хикилдокни текширувчи асбоб (иккита жавобни курсатинг):

≠ Наркоз вактида С´В аппаратларида нафасни кўрсатувчи мослама (иккита жавобни курсатинг):

≠ Хикилдокни текшириш усуллари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Анестезиологияда кўлланувчи аппаратлар куйидаги турларга бўлинади (учта жавобни курсатинг):

≠ Наркоз аппарати куйидаги кисмлардан иборат (учта жавобни курсатинг):

≠ Буғлатгувчилар куйидаги турларга бўлинади (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нафас контурларининг турлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Эфир наркозининг салбий хусусиятлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Миорелаксантлар кўлланишидан максад (учта жавобни курсатинг):

≠ Никобли наркоз асоратлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Пропанидид кўлланишига абсолют карши кўрсатма (иккита жавобни курсатинг):

≠ Калипсол наркозининг хусусиятлари (иккита жавобни курсатинг):

≠ Премедикация талабларига кирмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Кириш наркозидан максад (иккита жавобни курсатинг):

≠ Анестезия вактида нохуш курсатгич (учта жавобни курсатинг):

≠ Мушак релаксантларининг гемодинамикага таъсири (иккита жавобни курсатинг):

≠ Комбинациялашган эндотрахеал оғриксизлантириш куйидагиларни бирга кўлланиши (туртта жавобни курсатинг):

≠ Сомбревинга хос клиник белги (иккита жавобни курсатинг):

≠ Эфир буғларининг таъсири (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нейролептаналгезия учун ишлатилмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Упканинг носпецифик функцияларига киради (иккита жавобни курсатинг):

≠ Упканинг нафасдан ташкари вазифалари (туртта жавобни курсатинг) :

≠ Нафас жараёнида куйидагилар билан амалга оширилади (туртта жавобни курсатинг) :

≠ Вентиляция жараёни куйидагиларга боғлик (иккита жавобни курсатинг):

≠ Вентиляциянинг амалга оширилиши куйидагиларга боғлик (учта жавобни курсатинг):

≠ Вентиляция бузилишининг ўпкадан ташкари омиллари (учта жавобни курсатинг):

≠ Вентиляция бузилишининг ўпкага тегишли омиллари (учта жавобни курсатинг):

≠ Вентиляциянинг бузилишига олиб келувчи омиллар (иккита жавобни курсатинг):

≠ Обструктив бузилишларга олиб келади (учта жавобни курсатинг):

≠ Қуйидагилар обструктив жараёнга сабаб бўлади (учта жавобни курсатинг):

≠ Рестриктив бузилишларга олиб келади (учта жавобни курсатинг):

≠ Упкалар чўзилувчанлигининг йўколиши кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Упкада кон айланишига таъсир килувчи омиллар (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипоксия турлари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гипоксия турларига кирмайди (иккита жавобни курсатинг)

≠ Гипоксия турларига киради (туртта жавобни курсатинг):

≠ Гипоксик гипоксия сабаблари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Циркулятор гипоксиянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Гистотоксик гипоксия куйидаги холатларда кузатилади (учта жавобни курсатинг):

≠ Уткир нафас етишмовчилигида да асосий даволовчи тадбирлар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Оғиз, халкум, хикилдок даражасида обструкциянинг сабабларига кирмайди (иккита жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари ўрта бўлимларидаги обструкциянинг сабаблари (учта жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари ўрта бўлимларидаги обструкциянинг сабабларига кирмайди (учта жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари дистал бўлими обструкциясининг сабаблари (туртта жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари дистал бўлими обструкциясининг сабабларига кирмайди(туртта жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари ўтказувчанлигини тиклашга каратилган чоралар (туртта жавобни курсатинг):

≠ Нафас йўллари ўтказувчанлигини тиклашга каратилган чораларга кирмайди (туртта жавобни курсатинг):

≠ “Учлик усули бу (учта тугри жавобни курсатинг):

≠ Хаво ўтказгични (воздуховод) тўғри киритилганда кузатиладиган асоратлар учта тугри жавобни курсатинг):

≠ Трахея интубацияси усуллари (учта тугри жавобни курсатинг):

≠ Операциядан кейинги даврда ўткир нафас етишмовчилигига олиб келади:

≠ Нафас ацидози келиб чиккан пайтда анестезиолог тактикаси

≠ Гипергидратация белгилари

≠ Айланувчи қон хажми (ОЦК) ёш ортиши узгариши

≠ Катталарда тос суяклари Кўп микдорда синганда йўқотиладиган қон хажми:

≠ Тос ва оёкларни кўплаб синиши ва ички аьзолар шикастланганига шубха бўлганда шошилинч оғриқсизлантиришда қайси анестезия тури кулланилади:

≠ Тиклаб булмас қон йўқотишда ва тургун гипотензияда кулай анестетик булиб хисобланади.

≠ Травматик шокда умумий оғриқсизлантириш учун препарат танлашда биринчи навбатда таъсири хисобга олинади:

≠ Кулларни куйиши «девятка усулида» канча майдонни ташқил килади?

≠ Комбустион шокнинг биринчи соатларида қон куйиш:

≠ Олиго- еки анурияни даволашда ишлатилинмайди:

≠ Буйракда қон айланиши юрак минутлик хажмининг … ни ташқил килади:

≠ Коптокчалар фильтрацияси тезлигини аниклашни оддий усули … ни текшириш йули билан аникланади:

≠ Сурункали буйрак етишмовчилиги терминал стадиясидаги беморларда тукималарни етарлича кислород билан таъминлайдиган қондаги гемоглобин микдори:

≠ Сурункали буйрак етишмовчилиги терминал стадиясидаги беморларда гемотрансфузия килинмайди, агар гемоглобин микдори … булса:

≠ Тукималарга кислород транспортини таъминлаш учун операциядан кейинги даврда гемоглобин қонцентрацияси … бўлиши керак:

≠ Урологик касалликларда кўпинча ўткир буйрак етишмовчилигининг … формаси юзага келади:

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигини олиго-анурик стадиясида қондаги креатининни тикланиш тезлиги боғлиқ.

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигини олиго-анурик стадиясида ривожланади.

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигида олиго-анурик стадиясида наркоз индукциясида барбитуратлар куллаш дозаси

≠ Сомбревинни ўткир буйрак етишмовчилигида ишлатишмаслиги сабаби:

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигида олиго-анурия боскичида пенициллин гурухи антибиотикларини калийли тузлари мумкин эмаслиги сабаби

≠ Режали аденомэктомияда хозирги кунда кўп таркалган анестезия методи:

≠ Буйракда тери оркали пункцион нефроуретеролитотомияда анестезиянинг оптимал варианти:

≠ Коптокчалар фильтрацияси сакланганлигини билиш учун, бошида кичик дозада ишлатилади:

≠ Анурияда суткалик диурез … бўлиши кузатилади:

≠ Олигоанурияда суткалик диурез микдори:

≠ Преренал олигурияда буйраклар қон айланишини яхшилаш учун керак:

≠ Хама наркотик моддалар:

≠ Ташқи жинсий аъзолари ва сийдик пуфагидаги операцияларда кўпрок ишлатилади:

≠ Сийдик пуфаги, оралик, простата бези, сийдик найининг урта ва пастки учлиги тошларида Кўпинча кулланилади:

≠ Буйрак, буйрак усти бези, сийдик найининг юкори учлигида утказиладиган операцияларни оғриқсизлантиришда кўпрок рационал услуб хисобланади:

≠ Ўткир буйрак етишмовчилигининг нефротоксик формасининг келиб чикишига сабаб эмас

≠ Операциядан олдинги холатларда стенокардя хуружидан профилактика максадида тавсия этилади

≠ Юрак етишмовчилигини даволаш схемасига кирмайди

≠ Кислород ингаляцияси натижасида юзага келмайди

≠ Гипокалиемияда коррекция максадида тавсия этилади

≠ Кальция антогонисти булиб хисобланади

≠ Нафаснинг эффективлигининг энг ишончли критерийси

≠ Парадоксал нафас кузатилади

≠ Ўпканинг бошкарувчанлиги боғлиқ

≠ Цианоз сезилади, артериал қонда кислород… бўлганда

≠ Ўпка эмфиземаси билан огриган беморларда оксигенотерапия

≠ Атарактик воситаларга киради:

≠ Катта хажимли ўпка резекцияси амалиёти ўпка тириклик сигимининг неча фоизга камайганида мумкин эмас

≠ Барбитуратлар ниманинг депрессиясини чакиради:

≠ Жигардаги гликоген депосини камайишига олиб келади:

≠ Шиллик каватларни дикаин билан анестезиясида, анестезия давомийлиги

≠ Трахеобронхиал сохани санациясининг энг эффектив усул

≠ Кетамин келтириб чиқаради

≠ Энг кўп вазоқонстриктор таъсирга эга:

≠ Азот оксиди, азотга караганда қонда неча марта кўпрок эрувчан:

≠ Атропиннинг парасимпатик нерв системасига таъсири сабаби:

≠ Тулик атриовентрикуляр блокадада куллаш мумкин эмас

≠ Чап қоринча қисқарувчанлигининг пасайганида мумкин эмас

≠ Мерцал аритмияда юрак гликозидлари нима максадда кулланилади?

≠ Ўткир нафас етишмовчилигини аниклашда асосий критерий булиб хисобланади:

≠ Циркулятор гипоксия умумий анестезиянинг асорати булиб кузатилади…

≠ Умумий анестезияда артериал гипотензия ривожланишига сабаб булла олмайди

≠ Интубациясиз огиз ичидаги операциялар мумкин

≠ Кетаминли наркоз остида бор машина билан билан тишларга ишлов берилганда кандай асорат кузатилиши мумкин

≠ Эфир наркозида III босқич 1 даражасининг куйи чегараси учун белги:

≠ Амбулатор стоматологик операцияларда қайси анестезия максадга мувофик эмас

≠ Амбўлатор стоматологик беморни наркоздан кейин канча вактдан сўнг куйиб юборишимиз мумкин

≠ Фентанилнинг фармакокинетикаси:

≠ Утказувчан анестезияда анестектикнинг кайта дозаси нимага тенг:

≠ Яккол хикилдок стенозида премедикацияга кушиш керак

≠ Огиз-хикилдок сохасидаги фибромада операциясида трахея интубациясининг кандай усулига курсатма

≠ Антикоагулянт ва фибринолитик таъсирли воситаларнинг организмдан чикиб кетиш йули:

≠ Беморга кукснинг травматик жарохати билан эндотрахеал наркоз утказилиши режаланмокда, премедикацияга нима кушиш тавсия этилмайди

≠ Окулоқардиал рефлекс ривожланганлиги клиникаси намоен бўлганида нима килиш керак

≠ Нейролептаналгезия қуйидаги препаратлар билан амалга оширилади

≠ Никобли(масочный) наркознинг ижобий томонлари…

≠ Психотроплар билан захарланишларда гемосорбция утказишга курсатмалар…

≠ Геморрагик шокнинг ривожланишида мухим ахамиятга эга…

≠ Қон йўқотишда бирламчи компенсатор механизм хисобланади…

≠ Асистолияда шошилинч медикаментоз даво қуйидагиларга каратилган…

≠ Беморни ёши 26 да, ковургаларни куплаб синиши, уткир нафас етишмовчилиги. Трахея интубацияси килиниб УСВ (ИВЛ)га утгандан сунг цианозни кучайиши ва АКБ (АД)нинг пасайиши кузатилди. Куйидаги курсатилганларни кайси бири хакикатга якин жавоб була олади?

≠ Бемор К., 49 ёшда, диарея куп микдорда, буткасимон, кон аралашмалари ва тенезмсиз, екимсиз хид билан. Корни дам, тана вазни йуколиши кузатилмокда Аникланди: мезогастрал соха ва коринни чап томонида бироз огрикли, Копроцитограмма: нейтрал ёг хисобига стеаторея, креаторея. Энг рационал давони белгиланг:

≠ Бемор 35 ёшда, куйидагиларга шикоят килади: куп марта ут суюклиги билан кайд килиш, коринни юкори ярмида ураб олувчи огрик. Касаллигини куп ёгли овкат истеъмол килиш ва алкогольга боглайди. Бемор куздан кечирилганда: холати огир, тери копламалари окиш, корин шишган, нафас актида иштирок этади, корин таранг, эпигастрал соха огрикли. Перкутор – коринни айирим сохаларида перкутор товуш кисикариши бор. Блюмберг ва Мейо-Робсон симптомлари мусбат. Пульс 98, t‑38,1, АКБ-90/60. Лейкоцитлар – 18х109/л. Кайси ташхис тугрирок?

≠ Бемор 47 ёшда, упкасига узок вактли травматик операция режалаштирилмокда. Анестезиолог оператив аралашув характерини хисобга олиб, Карленс трубкаси ёрдамида беморни интубация килишга карор килди. Куйидаги келтирилганлардан кайси бирида трубкани дистал кисми жойлашиши керак?

≠ 35 ёшли аёл шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди: вакти вакти билан кукрак кафасида огриклар 5-10 минут давомида. Огриклар тинч холатда хамда физик кучланишда пайдо булади; огрик хеч каерга иррадиация бермайди. Хозир чекмайди, АКБ олдин кутарилмаган. 2та оила аъзолари 50 ва 56 ёшда юрак хасталигидан халок булишган. Бемор курилганда: ахволи коникарли, АКБ 120/80, пульс 70, юрак чуккиси турткиси кучайганлиги аникланди. Кукракнинг туш кисми, чап кисмида систолик шовкин, систолик шовкин интенсивлиги турган холатда кучаяди. ЭКГда ST ва T носпецифик узгариши. Куйидаги келтирилганлардан кайси бири ташхис куйилишга купрок ёрдам беради?

≠ Бемор 16 ёшда, клиникага чап тизза бугимидаги огрик, иситма 39гача, умумий холсизлик, куп терлаш билан шикоят килди. 3 хафта олдин ангинани утказган. Бир хафта олдин тирсак бугимларида огрик булган. Объектив: чап тизза бугими хажми катталашган, гиперемияланган, ушлаганда иссик, палпацияда ва харакатлантирилганда огрикли. Бошка бугим ва органлар узгаришсиз. Кон анализи: Нв-140 г/л, лейк – 16,5х109, нейтрофиллар - 78%, ЭЧТ (СОЭ) – 60 мм/соат. Кайси курсатгичлар диагнозни тасдиклайди?

≠ Бемор 58 ёшида, кандли диабет билан касал, алиментар гипергликемия белгилари пайдо булди. Кондаги канд микдори 260 мг%, углевод алмашинувини коррекця килиши учун юбориладиган инсулин дозаси:

≠ Бемор 62 ешда, кучада машина уриб кетган, хушсиз. Юрак тонлари эшитилмайди, АКБ аникланмайди. Нафас сони кам, аритмик. Тери копламалари цианози кучаймокда, беморга юрак-упка реанимация тадбирлари курсатилди ва юрак фаолияти тикланди. Кислота-ишкор мувозанатини эрта постреанимацион даврда кандай бузилишлари булиши мумкин.

≠ Бола 6 ёшда реанимация булимига тушди, холати огир. Хушсиз, кучли огрикларни сезади, куз корачиги бироз кенгайган, нурга реакция суст. Тери копламалари ва куринарли шиллик пардалари окиш, цианотик, кул билан ушланганда совук ва ёпишкок. Нафас юзаки, брадипноэ, аускультатив упкада суст везикуляр нафас, утувчи нам хириллашлар. Юрак тонлари бугик, брадикардия 50/мин гача, пульс кучсиз, ипсимон, АКБ 50/20. Постреанимацион даврда куйидагиларнинг кайси бири асорат булиши мумкин.

≠ Бола 5 ёшда, сув дефицитли дегидратация белгилари кузатилмокд Нимага асосланиб ва кандай симптомлар оркали бу холатга диагноз куйилиши мумкин?