User's Personal Room

Log In
Registration
X
Username
Password

Normal Version

About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Аттестация

Main

НеврологияНеврологиядан умумий саволлар

1. Бош мияда коллатерал кон айланиши. Виллизиева схемаси.

2. Миопатия ( классификация, типлари, клиник кечиши).

3.Неврал амиотрофиялар (классификацияси, клиник кечиши)

4.Спинал амиотрофиялар ( классификация, типлари, клиник кечиши).

5.Ен амиотрофик склероз, клини кечиши, окибати.

6.Таркок склероз эпидимиологияси,патоморфологияси.

7. таркок склероз: клиника, ташхис, кечиши, давоси.

8. Альтернациялашган синдромлар: тушунча ,клиник куриниши.

9.Вебер альтернациялашган фалажи (тушунча клиник куриниши.

10.Мийяр-Гублер альтернациялашган фалажи(тушунча клиник куриниши)

11. Джексон альтернациялашган фалажи( тушунча клиник куриниши)

12. Захарченко-Валленберг Синдроми(тушунча клиник куриниши)

13.Бульбар ва псевдобульбар фалаж( тушунча клиник куриниши)

14.Мигрен этиопотогенези,классификация.

15.Офтолмологик(классик) мигрен: клиника, ташхис, давоси. 16.Асоратланган(ассоциялашган)мигрен: клиника, ташхис, давоси.

17. Люмбал пункцияга курсатма ва карши курсатма.

18.Фалажланиш турлари( марказий ва переферик фалажланиш клиник куринишлари). 19.Фалажланиш типлари(церебрал,спинал ва переферик фалажланишлар).

20.харакат координацияси бузилишини клиник текшириш усуллари.

21.Боош мия стриар системаси зарарланишининг клиник куриниши.

22.Бош мия палледар системаси зараланишининг клиник куриниши.

23.Умумий сезги бузилишининг церебрал типдаги куриниши.

24Умумий сезги бузилишининг спинал типдаги куриниши.

25.Умумий сезги бузилишининг периферик типдаги куриниши.

26. Броун-Секар синдроми(тушунча клиник куриниши).

27.Геперкинез турлари.

28.Клод Бернар Горнер синдроми(тушунча, клиник куриниши).

29.Куриш нерви зарарланганда, куриш бузилишининг ахамияти.

30.Куриш хиазма зарарланганда, куриш бузулишининг ахамияти.

31.Куриш тракти зарарланганда куриш бузулишининг ахамияти.

32.Куриш пустлоги куриш бузулишининг ахамияти.

33.корачик рефлексини текшириш усуллари.

34.Корачик функцияси бузулинишининг клиник куриниши(улчами, шакли, рефлекслар)

35.Юз нервининг марказий ва переферик фалажи фарки.

36.Езувчи патологик товон белгиларини сананг.

37. Букувчи патологик товон белгиларини сананг.

38.Орка миянинг IV буйин сегментидан тулик узулиш синдромини езинг.

39.Орка мия буйин кенгаймаси сегментида тулик зарарланиш синдромини езинг.

40. орка мия VII кукрак сегментида тулик узулиш синдромини езинг.

41.Орка миянинг бел кенгаймаси сегментида тулик зарарланиш синдромини езинг.

42.Орка мия медуляр конуси тулик зарарланиш синдромини езинг.

43.Орка мия от думи кисмида тулиу зарарланиш синдромини езинг.

44.Мотор афазия: сабаблари, клиник куриниши.

45.Сенсор афазия: сабаблари, клиник куриниши.

46.Амнестик афазия, сабаблари, клиник куриниши.

47.Апраксия: сабаблари, клиник куриниши.

48.Бош мия пустлогидаги харакат ва сезги марказларининг таьсирланиш синдроми куриниши.

49. Бош мия пустлогидаги хид билиш куриш, эшитиш марказларининг таьсирланиш синдроми куриниши.

50.Бош мия томирларини текшириш усулларини кайсини биласиз.

Экстренный неврология саволлари.

1.Бош мия кон билан таьминланиши: каротид систамаситузилиши.

2.Бош мия кон билан таьминланиши: вертебро-базилляр системаси тузилиши..

3.Бош мия кон айланиши бузулишининг этиологик структураси

4.Бош мия кон айланиши бузулишининг классификацияси.

5.Ишемик инсультнинг клиник ахамияти.

6.Ишемик инсультнинг патогенетик подтиплари

7.Ишемик инсультда кайси диагностик текширув усуллари утказилади.

8.Ишемик инсультнинг дифференциаллашган давосию

9.Тромболитик терапияга курсатма ва карши курсатма.

10.Геммарагик инсулт клиник ахамияти.

12.САКнинг клиник ахамияти.

13.Гемарагик ва ишемик инсултнинг диф. Диагностикаси.

14.Инсультнинг базис (нодифференциялашган) давоси.

15.Гемморогик инсультнинг консерватив давоси

16.Гемморогик инсультнинг оператив давоси

17.Ишемик инсультда оператив даво.

18.Нейровизуализацияда(МСКТ,МРТ) инсульт характерини аниклаш.

19.Инсультда контраст ангиография утказишга курсатма.

20.Минингитлар (классификация)

21.Сероз менингитлар(клиника,ташхис,даво)

22.Йирингли менингитлар(клиника,ташхис,даво)

23.Менингитда ликвор таркиби.

24.Энцефалитлар (классификация)

25.Экономо энцефалити:уткирва хроник даврида клиник ахамияти.

26.Кана энцефалити: эпидемиология, клиника, давоси.

27.Ревматик энцефалит: клиник ахамияти.

28.Герпетик энцефалит: клиника, КТ ахамияти.

29.Миелитлар(классификация, клиника,ташхис,даво)

30.Гийена-Барре касаллиги(этиопотогенези, клиника, ташхис, даво)

31.Ландри касаллиги(этиопотогенези, клиника, ташхис, даво)

32.Hesper Zoster.

33.Уткир радикулит.

34.Юз нервининг уткир неврити(невропатия )

35.Кузни харакатлантирувчи нервининг уткир неврити(невропатия).

36.Галтак нерви уткир неврити(невропатия).

37.Уч шохли нервининг уткир невралгияси.

38.Периферик нервининг уткир неврит ива невралгияси.

39.Кандли диабетнинг неврологик асоратлари

40.Эпилепсия (классификация).

41.Эпилептик тутканокда тез ердам.

42.Миастания(классификация, патогенез, клиника, даво)

43.Пароксизмал миоплегия(классификация, патогенез, клиника, даво)

44.Психотроп дорилардан уткир захарланиш(клиника, диагноз, тез ердам)

45.Шошилинч кардиологияда(кардиоген шок юрак ритм ива утказувчанлигини бузулиши, уткир энцефалопатия.

46.Кома (Глазго шкаласини бахолаш) 47.Инсульт ва диабетдагт комаларни киесий ташхиси.

48.Инсульт ва Уремиядаги комаларни киесий ташхиси.

49.Инсульт ва уткир жигар етишмовчилигидаги комаларда киесий ташхис.

50.Истерия (клиника, ташхис, тез ердам)

Анатомик ва клиник текширув усуллари хакида саволлар.

1. Орка мия тузилиши (узунасига кесими)

2. Орка мия тузилиши (кундаланг кесими)

3. Орка мия орка устунидан кайси утказувчи йуллар утади

4. Орка мия ен устунидан кайси утказувчи йуллар утади.

5. Орка мия олдинги устунидан кайси утказувчи йуллар утади.

6. Орка миянинг сигмент аппаратига нималар киради

7. харакат йули(пирамида) схемаси.

8. Юзаки сезги(огрик ва температура) йули схемаси.

9. Чукур ва тактил сезги йули схемаси.

10. Рефлектор ейи схемаси.

11. Бош мия катта ярим шарлари тузилиши.

12. Бош мия пешона булагида кайси олий нерв фаолияти жойлашган.

13. Бош мия чакка булагида кайси олий нерв фаолияти жойлашган.

14. Бош мия тепа булагида кайси олий нерв фаолияти жойлашган.

15. Бош мия энса булагида кайси олий нерв фаолияти жойлашган.

16. Мияча тузилиши.

17. Бош мия устуни тузулиши схемеси.

18. Мия оекчаси ядроси ва тказувчи йулларини айтинг.

19. Варолиев куприги ядроси ва утказувчи йулларини айтинг.

20. Узунчок мия ядролари ва утказувчи йулларини сананг.

21. экстрапирамида системасининг стриар кисмининг хосил булишини айтинг.

22. экстрапирамида системасининг паллидар кисмининг хосил булишини айтинг.

23. Ретикуляр тур вазифаси ва жойлашуви.

24. Периферик нерв системасининг тузилиши.

25. ВНС вазифаси ва тузилиши.

26. Хид билиш нервининг тузилиш схемаси.

27. курув йули тузилиш схемаси.

28. III-жуфт нервнинг вазифаси ва схемаси.

29. IV-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси.

30. VI-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси.

31. V-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси.

32. VII-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси

33. IX-X-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси

34. XI- жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси.

35. XII-жуфт нервнинг вазифаси ва схемеси.

36. Бош миянинг ликвор системаси.

37. Нормада ликвор таркиби.

38. Харакат сферасини текшириш усуллари.

39. Физиологик рефлексларни текшириш усуллари.

40. Юзаки сезги турларини текшириш усуллари.

41. Чукур сезги турларини текшириш усуллари.

42. Мияча текшириш усуллари.

43. Куриш нервини текшириш усуллари.

44. Кузни харакатлантирувчи нервнинг текшириш усуллари

45. Уч шохли нервнинг текшириш усуллари

46. Юз нервнинг текшириш усуллари

47. Вестибулокохлеар нервнинг текшириш усуллари

48. Тил-юткин ва адашган нервнинг текшириш усуллари

49. Кушимча ва тил ости нервнинг текшириш усуллари

50. Афазия турлари.

Неврологиядан ситуацион масалалар.

1.Бемор 35 ешда. Охирги 2 йил давомида куриш бузилиши ва пирамида бузилиши(марказий фалажланиш), дискоординация, чанок бузилишлари, 2 маротаба кузатилган.кейинчалик ремиссияга тушган. Тахминий ташхис.

2.Бемор 20 ешда. Совукда колиб кетган. Беморда бош огриги, кунгил айниши, температура кутарилиши бор. Неврологик статусда- менингиал ва учокли пирамида симптомлари бор. Тахминий ташхис ва такшириш усуллари.

3.Бемор 35 ешда. Кунгил айниш, кусиш, киска вакт куриш бузулиши(фотопсия) унг томонда баъзан чап томонда булиши бош хуружи вакти вакти билан(1ойда 1-2 маротаба) булиб туриши. Огриклар эмоционал зурикишда, уткир хидлар ва еругликда кучаяди. Давомийлиги 6-8 соат. Учокли неврологик симптомлар йук. Сизнинг тахминий ташхисингиз.

4. Беморда чап томонда юз мускулининг периферик фалажи, унг томонда маркузий гемипарез. Бу канака синдром? Учок каерда жойлашган?

5. Беморда чап томонда птоз, узоглаштирувчи гилайлик, диплопия, куз олмасини тепага, пастга, ичкарига харакати чекланган, унг томонда марказий гемипарез. Бу кандай синдром? Учок каерда жойлашган.

6. Беморда чап томонда якинлаштирувчи гилайлик, диплопия, куз олмасини ташкарига харакати чекланган, унг томонда марказий гемипарез. Бу кандай синдром? Учок каерда жойлашган.

7. Беморда чап томонда ярим птоз, миоз, энофтальм. Бу кандай синдром? Учок каерда жойлашган.

8. Беморда чап томонда тилнинг периферик фалажи, унг томонда-марказий гемипарез. Бу кандай синдром? Учок каерда жойлашган.

9. Беморда ОНМК чап томонда гомоним гемианопсия. Бу кандай синдром? Учок каерда жойлашган.Бассейнда кайси артерия зарарланган.

10.Беморда 2 суткалик периферик тетраплегия, тетрагипестезия. Ликворда оксил хужайра диссоциацияси. Сизнинг тахминий ташхисингиз?