About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

Компьютер томографияКомпьютер томография буйича саволлар( РШТЁИМ КТ булими).

1. Мия ичига кон куйилиши- эволюцияда компьютер томографик тасвирлар кандай булади.

2. Ишемик инсультнинг КТ морфологияси.

3.Ишемик инсульт, унинг асоратлари, динамикада КТ тасвири.

4.Ишемик инсульт эволюциясида компьютер томографик белгилари.

5. Бош мия абсцесси КТ морфологияси.

6. Бош мия энцефалитлари, арахноидит КТ морфологияси.

7.Менингеома. КТ семиотикаси.

8. Мия парда олди гематомалари, субдурал гематома КТ морфологияси.

9.Ним уткир, сурункали субдураль гематома. КТ морфологияси.

10. Мия парда олди гематомалари, эпидураль гематома, КТ семиотикаси.

11.Субарахноидал кон куйилиши. КТ семиотикаси.

12.Мия ичи гематомаси, эволюцияда КТ куринишлари.

13. Гипофиз усмалари, КТ семиотикаси.

14. Умуртканинг ёпик жарохатларида бевосита ва билвосита КТ белгилари.

15.Умурка погонасининг компрессион ва компрессион майдаланиб синишларида КТ тасвири.

16. Мия кутиси суяклари синишида КТ тасвири.

17.Мия асоси суяклари синишида КТ тасвири.

18. Мия лат ейишида КТ морфология.

19.Ошкозон ости бези яллигланишида(панкреатит) КТ семиотикаси.

20. Юз суяклари синишининг КТ белгилари.

21. Суяк скелети метастазларини аниклашда КТ, МСКТ бошка, яна кайси усулларни куллаш мумкин.

22. Миелом касаллигининг киёсий ташхиси, КТ тасвири.

23. Тос чанок суяклари синиши КТ семиотикаси.

24. Умуртка синишлари КТ семиотикаси.

25. Бутун танани КТ килиш хакида тушунча беринг. Бутун танани КТ килиш учун курсатма ва карши курсатмалар.

26.Жигар хосилавий усмалари киёсий ташхиси, КТ тасвири.

27.Ионли ва ионсиз контраст препаратларининг КТ текширувида ишлатилиши. Курсатма ва карши курсатмалар.

28. МСКТ ангиография хакида тушунча беринг. МСКТ ангиографияда кулланиш кулами, ва шу усулда ишлатиш мумкин булган контраст препаратлар.

29. Компьютер томографик перфузия хакида тушунча беринг.

30.КТ миелография- беморни текширувга тайёрлаш.

31. КТ тасвирда артефактлар, кандай килиб артефактсиз тасвир олса булади.

32. Халкум КТ текшируви кандай утказилади.

33.Интервенцион амалиётлар: КТ назоратида биопсия олиш, абсцессларни, киста ва бошка … дренажлаш.

34. Мультипланар реконструкция КТ 3 Д ва SSD хакида тушунча беринг.

35.КТ “питч” хакида тушунча.

36. Компьютер томография аппаратлари ва уларнинг авлодлари хакида тушунча беринг, МСКТ афзалликлари ва бошка компьютер томографлардан фарклари.

37.МСКТ да бош мия цистерналари тасвирини олиш усули-цистернография.

38. Сийдик айрув тизими контрастли КТ текшируви.

39.Виртуал ва контрастли КТ колоноскопия.

40.Беморни ичак тизими КТ текширувига кандай тайёрланади.

41.Юрак текшируви-МСКТ коронарографияси хакида тушнча беринг.

42. Ички кулок КТ текшируви.

43.Эмизикли ёшдаги болалар КТ текширувининг узига хос томонлари.

44. КТ хонасини жихозланиши.

45.Портал гипертензия КТ семиотикаси.

46.Бадд-Киари синдроми, КТ семиотикаси.

47. Жигар жарохати, турлари, КТ семиотикаси.

48.Холелитиаз, КТ морфологияси.

49. Ут халта яллигланиш касалликлари, КТ морфологияси.

50. Холецистоэктомиядан кейинги асорталар, КТ морфологияси.

51.Талок абсцесси, эхинококкози. КТ морфологияси.

52.Талок жарохати, КТ семиотикаси.

53. Талок инфаркти, сабаби, КТ морфологияси.

54. Уткир панкреатит асоратлари. Псевдокиста, КТ морфологияси.

55.Панкреонекроз, абсцесс КТ куриниши.

56. Ошкозоннинг яхши ва ёмон сифатли усмалари, КТ морфологияси.

57.Механик ичак тутилиши, КТ белгилари.

58.Корни бушлиги абсцесси, перитонит. КТ морфологияси.

59.Корин парда орти абсцесси. КТ морфологияси.

60.Корин парда орти консультация куйилишлари (гематомаси). КТ морфологияси.

61. Уролитиаз. КТ морфологияси. Контраст усулини куллаш.

62. Буйрак абсцесси.КТ морфологияси.

63.Сийдик пуфаги жарохати. КТ морфологиси.

64.Жигар яллигланиш касалликлари(абсцесс). КТ морфологияси.

65. Жигар абсцесси ва паразитар касалликлари билан киёсий ташхислаш -контраст усулини куллаш.

66.Ярали колит, Крон кассалиги. КТ тасвири.

67.Буйрак жарохати. КТ морфологияси.

68. Жигар кисталари. КТ морфологияси.

69.Пионефроз, КТ морфологияси.

70. Упка артериялари ёгли эмболияси. КТ тасвири.

71. Кайси упка касалликларида КТ текширувига курсатма куйилади.

72. Зотилжам ва ателектазни КТ тасвири буйича киёсланг.

73. Зотилжам турларини КТ тасвир буйича киёсланг(брнохо, интертициал ва булакли зотилжамда).

74. ВИЧ да кандай зотилжам тури учрайди. КТ куриниши.

75.Упкадан кон кетиши сабалари КТ тасвири кандай булади?

76. Упкадаги деструктив жараёнлар КТ ташхиси.

77.Интертициал зотилжам. КТ белгилари.

78.Плевра касалликларида КТ ташхиси.

79.Интертициал ва альвеолар упка шиши киёсий ташхиси.

80. Томир тизими аномалияси ва нуксонларида КТ текшируви ахамияти.

81. Кизилунгачда ёт жисмлар. КТ текширувига курсатма.

82.Упкадаги думалок соялар. КТ текширувига курсатма.

83.Упкадаги учокли соялар. КТ текширувига курсатма.

84. Трахея жарохатида КТ белгилар.

85. Кукрак кафаси ёпик жарохатларида КТ ахамияти.

86. Упка жарохатларида КТ белгилар.

87. Кукс оралиги аъзолари жарохатларида КТ белгилар.

88. Аорта аневризмаси. КТ тасвири.

89. Аортанинг кукрак кисми уткир жарохатида КТ белгилар.

90.Аортанинг корин кисми уткир жарохатида КТ белгилар.

91.Пнематоцеле ва гематоцелега изох беринг. КТ тасвири.

92. Упка лат ейиши КТ белгилари.

93. Пневмотораксни бахолашда КТ ахамияти.

94. Кизилунгач жарохатлари, сабаблари ва КТ тасвири.

95. Юрак лат ейиши, КТ белгилари.

96.Диафрагма жарохатлари КТ белгилари.

97. Ёт жисмлар билан упканинг жарохатланиши. КТ белгилари.

98. УАТ- упка артерияси тромбоэмболияси (ТЭЛА), КТ белгилари.

99. Упка артерияси тромбоэмболияси ташхиси учун кандай визуализация усуллари кулланилади.

100. Сил спондилити КТ тасвири.