About the Ministry Documents Institutions News Events Projects ICT Online services
Уйда қолинг! Оставайтесь дома!

Аттестация Main

Клиник лаборатория“КЛИНИК ЛАБОРАТОР ДИАГНОСТИКА ” МУСТАХАСИСЛИГИ

БУЙИЧА АТТЕСТАЦИЯ САВОЛЛАР

 1. Кислота- ишкор мувозанати
 2. Миокард жарохатланиши маркерлари
 3. Оддий ва мураккаб оксиллар ва уларнинг ахамияти
 4. Углеводларнинг биологик роли, классификацияси
 5. Углеводларни хужайрада парчаланиши. Гликолиз, гликогенез ,гликонеогенез тушунчалари
 6. Кон ивиш жараенида иштирок этувчи плазма факторлари
 7. Кон ивиш жараенида тромбоцитларнинг роли
 8. Кон ивишига карши система
 9. Антикоагулят терапия назорати , МНО
 10. ПТИ,Тромботест,фибриноген аниклаш методлари. Клиник ахамияти.
 11. Фибринолиз ахамияти , фибринолотик система активацияси йуллари
 12. Кон ивиш вактини аниклаш ва улар клиник- диагностик ахамияти
 13. Фибриноген , фибринолитик активлигини аниклаш ва клиник – диагностик ахамияти
 14. Умумий оксилни аниклаш усуллари ва калибровка чизмасини чизиш.
 15. Колдик азот компонентлари . Азотемия турлари
 16. Мочевина конда аниклаш усуллари ва клиник- диагностик ахамияти.
 17. Креатининни конда аниклаш усуллари ва клиник- диагностик ахамияти
 18. Трансаминазаларни активлигини аниклаш усуллари ва клиник- диагностик ахамияти
 19. Трансаминазаларни аниклашни генетик усулининг афзалликлари
 20. Угарный газ микдорини аниклаш усули. Клиник ахамияти
 21. Амилазани активлигини аниклаш , клиник- диагностик ахамияти
 22. Билирубинни аниклаш усуллари , курсатгичларниг клиник ахамияти
 23. Паренхиматоз сарикларининг лаборатор диагностикаси.
 24. Механик сарикларнинг лаборатор диагностикаси
 25. Гемолитик сарикларнинг биохимик маркерлари
 26. Ферментлар кимевий тузилиши , хусусиятлари ва классификацияси.
 27. Энзимодиагностика асослари . Айрим ферментлар ва уларни классик диагностикадаги ахамияти
 28. Ёг кислоталарининг алмашинуви
 29. Липидларни биологик ахамияти, тузилиши , классификацияси.
 30. Гиперлипопротеидемиялар.
 31. Липидларни хазм килиниши ва сурилиши
 32. Сув электролит алмашинувини биологик ахамияти
 33. Минерал алмашинувини кискача тасвири
 34. Сув электолит алмашинувини бошкарилиши
 35. Дегидротация ва гипергидротация
 36. Сув алмашинувини лаборатор бахолаш
 37. Электролит алмашинувини лаборатор бахолаш
 38. Глюкозани конда аниклаш усуллари , клиник диагностик ахамияти
 39. Глюкозага толерантик тести
 40. Гипогликемия , гиперглекимия ва глюкозурия – глюкоза алмашинувини бузилишини асосий белгилари
 41. Липопротеидлар алмашинуви ва атеросклероз
 42. Умумий холестиринни аниклаш клиник- диагностик ахамияти
 43. ЛПНП /Бета- липопротеидлар / да холестиринни аниклаш
 44. ЛПВП /алфа- липопротеидлар/ да холестриннни аниклаш.
 45. Липопротеидларда апопротеидларни аниклаш /апо- В , апо-А/, клиник- диагностик ахамияти
 46. Темир аниклаш усуллари клиник диагностик ахамияти
 47. Кальций аниклаш усуллари клиник диагностик ахамияти
 48. Кальций ва фосфор алмашинуви
 49. Кон зардобида натрийни аниклаш клиник диагностик ахамияти
 50. Кон зардобида калийни аниклаш клиник диагностик ахамияти
 51. “Уткир фаза” оксилларини аниклаш
 52. Кон зардобида “Урта молекуляр пептидлар”ни /средние молекулы/аниклаш.

Клиник ахамияти.

 1. Яллигланиш уткир фазасининг асосий реактантлари
 2. Триглицеридларни аниклаш
 3. Кон хосил булишини замонавий назарияси
 4. Ретикулоцитлар морфологияси , функцияси
 5. Анемиялар классификацияси
 6. Апластик анемияси
 7. Постгеморрагик анемиялар
 8. Сурункали касалликлар анемияси
 9. Гемотологик анализаторларнинг эритроцитлар курсатгичлари
 10. Гемотологик анализаторларнинг лейкоцитлар курсатгичлари
 11. Гемотологик анализаторларнинг тромбоцитлар курсатгичлари
 12. Лейкозлар этиологияси патогинези боскичлари, клиник-диагностик характеристикаси
 13. Уткир лейкозлар. Кон ва суяк илик препаратларида клиник- диагностик курсатгичлар
 14. Сурункали миелолейкозда кон ва суяк илик курсатгичлари
 15. Сурункали лимфолейкозда кон ва суяк илик препаратлари курсатгичлари
 16. Хужайраларнинг ёмон сифатлик белгиси
 17. Нафас азолари касалликлари диагностикаси. Балгамни микроскопик текшириш
 18. Упка сил касалликларида бактериоскопик текшириш
 19. Нафас азолари касалликларининг цитограммаси
 20. Уретра суюклиги микроскопияси.
 21. Гинекологик ажралмаларнинг микроскопияси.
 22. Лейкоформула , лейкоцитозлар , лейкопениялар.
 23. Миелоид турдаги лейкемоид реакциялар
 24. Лимфомоноцитоз хилидаги лейкемоид реакциялар
 25. Юкумли мононуклеоз
 26. Эозинофил хилидаги лейкемоид реакциялар
 27. Гемотологик анемиялар
 28. Темир етишмаслик камконлиги. Кон ва суяк илик препаратларини текшириш.
 29. Витамин В12 етишмаслиги билан боглик камконлик
 30. Тромбоцитлар , морфологияси, функцияси.
 31. Эрироцитлар , морфологияси, функцияси.
 32. Малярия турлари, паразитларни йугон томчида ва суртмада аниклаш
 33. ЛЕ- хужайраларини аниклаш усуллари, диагностик ахамияти
 34. Турли хил касалликларда ликворни текширишнинг диагностик ахамияти.
 35. Экссудатлар ва транссудатларни текширишнинг диагностик ахамияти
 36. Транссудат ва экссудатларни диф.диагностикаси
 37. Буйрак ва сийдик йуллари касалликлари
 38. Думалок гижжалар тухумини микроскопик куриниши
 39. Капрологик текшириш
 40. Нажасда кон колдикларини аниклаш. /скрытое кровотечение/ клиник ахамияти.
 41. Нажасда содда хайвонларни микроскопик текшириш.
 42. Сийдикда оксилни аниклаш усуллари
 43. Сийдикда эритроцит, лейкоцит, эпителиал тукималар ва цилиндрларни аниклаш , клиник –диагностик ахамияти
 44. Эритроцитларни чукиш тезлигига тасир курсатувчи омиллар
 45. Конда Алкоголь микдорини аниклаш методлари.Клиник ахамияти.
 46. Конда ва сийдикда Ёг томчиларини аниклаш усуллари.Клиник ахамияти.
 47. Гепатитлар турлари.Текшириш усуллари.Клиник ахамияти.
 48. Лаборатор текширув усулларининг сезгирлиги ва спецификлиги